SPITALUL MUNICIPAL DE URGENȚĂ „ELENA BELDIMAN” BÂRLAD (JUDEȚUL VASLUI) scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENȚĂ „ELENA BELDIMAN” BÂRLAD (JUDEȚUL VASLUI) scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s.p. nr. 1.406/2006, coroborat cu prevederile art. 184 din Legea nr. 95/2006, următoarele funcții:
 șef Secția Medicină internă;
 șef Secția Medicină internă cronici;
 șef Secția Chirurgie generală;
 șef Secția Obstetrică-ginecologie;
 șef Secția Pediatrie I;
 șef Secția Pediatrie II;
 șef Secția Neonatologie;
 șef Laborator Analize medicale;
 șef Laborator Radiologie și imagistică medicală;
 șef Laborator B.K.;
 șef Secția Pneumologie I;
 șef Secția Pneumologie II;
 șef Secția Psihiatrie;
 șef Secția Neurologie;
 șef Secția Boli infecțioase;
 șef Secția ATI;
 șef Serviciu Anatomie patologică;
 șef Serviciu SPLIAAM;                                                                                funcția de șef Compartiment Primire Urgențe.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează funcția pentru care dorește să candideze;
b) copie xerox de pe diploma de studii;
c) adeverință din care să reiasă confirmarea în gradul profesional;
d) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 2 la normele menționate;
e) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu a fost condamnat penal pentru fapte ce-l fac incompatibil cu
funcția pentru care dorește să concureze;
f) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu se află în stare de incompatibilitate;
g) certificat privind starea de sănătate;
h) dovadă/adeverință din care să rezulte că în ultimii 2 ani nu a fost sancționat de conducerea unităților în care și-a desfășurat activitatea
sau de Colegiul Medicilor din România – în situația persoanelor sancționate, care contestă sancțiunea aplicată, certificat de grafă, din care să
reiasă existența pe rolul instanței a unui litigiu cu privire la sancțiunea aplicată;
i) copie xerox a autorizației de liberă practică sau a certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România;
j) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste confirmarea în specialitate și vechimea în specialitate;
k) un proiect de management privind evoluția viitoare a secției/laboratorului/serviciului;
l) chitanță de plată a taxei de concurs;
m) certificat de integritate comportamentală.

Pentru funcția de medic șef UPU la concurs se pot prezenta medici cu specialitatea Medicină de urgență, cu grad de medic specialist sau
primar, cu experiență minimă de lucru de 3 ani fără întrerupere în cadrul unei UPU.

Taxa de concurs este de 200 de lei.
La concurs se pot prezenta medici cu o vechime de cel puțin 5 ani în specialitatea postului, specialitate pe care o practică în mod curent și
în care sunt confirmați prin ordin al m.s.p. (vechimea în specialitate decurge de la data confirmării și încadrării ca specialist).
Persoanele sancționate în ultimii 2 ani de unitățile la care au fost angajate sau de Colegiul Medicilor din România, precum și cele cărora
le-a încetat contractul de administrare în condițiile stabilite la art. 5, lit. b), c) sau d) nu pot participa la concurs.
Concursul sau examenul va consta în următoarele probe: interviu – susținerea proiectului de management, probă scrisă, probă clinică sau
practică.
Proba scrisă a concursului se susține după subiecte din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și
completările ulterioare și legislația secundară aferentă.
Proba clinică sau proba practică se susține pe baza metodologiei stabilite pentru obținerea titlului de medic specialist.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile de la data de 25.10.2019, iar concursul se organizează în termen de
minimum 30 de zile și maximum 90 de zile de la data de 25.10.2019.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns