SPITALUL MUNICIPAL DE URGENȚĂ MOINEȘTI (JUDEȚUL BACĂU) scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENȚĂ MOINEȘTI (JUDEȚUL BACĂU)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:
 un post cu normă întreagă de medic rezident ultimul an confirmat în specialitatea Neonatologie la Compartimentul Neonatologie;
 un post cu normă întreagă de medic rezident ultimul an confirmat în specialitatea Neurochirurgie la Compartimentul Neurochirurgie;
 un post cu normă întreagă de medic rezident ultimul an confirmat în specialitatea Medicină internă la Secția Medicină internă;
 un post cu normă întreagă de medic rezident ultimul an confirmat în specialitatea Dermatovenerologie la Compartimentul Dermatovenerologie;
 un post cu normă întreagă de medic rezident ultimul an confirmat în specialitatea Radiologie-imagistică medicală pentru Laboratorul de Radiologie și imagistică medicală;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Radiologie-imagistică medicală pentru Laboratorul de Radiologie și imagistică medicală;
 un post cu normă întreagă de medic rezident ultimul an confirmat în specialitatea Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice la Compartimentul Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice;
 un post cu normă întreagă de medic rezident ultimul an confirmat în specialitatea Recuperare, medicină fizică și balneologie pentru Laboratorul de Recuperare, medicină fizică și balneologie;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Anatomie patologică la Serviciul Anatomie patologică;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Genetică medicală la Cabinetul de Genetică medicală;
 un post cu normă întreagă de medic rezident ultimul an confirmat în specialitatea Medicina muncii la Cabinetul de Medicina muncii.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști,
respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f),
la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității
pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei. Plata taxei de concurs se face în contul nr. RO47TREZ06321F330800XXXX deschis
la Trezoreria municipiului Moinești, beneficiar Spitalul Municipal de Urgență Moinești, cod fiscal: 4278710.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, Serviciul Resurse Umane, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 13.12.2019, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 13.12.2019.
Relații suplimentare, bibliografia și alte mențiuni referitoare la organizarea concursului vor fi puse la dispoziție la sediul
spitalului sau la tel.: 0234.362.520, int. 151, cât și pe site-ul: www.spitalmoinesti.ro

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns