SPITALUL MUNICIPAL DEJ (JUDEȚUL CLUJ) scoate la CONCURS funcția de șef Compartiment Primire Urgențe.

Jobs

SPITALUL MUNICIPAL DEJ (JUDEȚUL CLUJ)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile
Ord. m.s.p. nr. 1.406/2006, coroborat cu prevederile art. 184 din
Legea nr. 95/2006 și cu prevederile Ord. m.s.p. nr. 1.706/2007 cu
modificările și completările ulterioare, funcția de șef Compartiment Primire Urgențe.

Dosarul de înscriere la concurs
va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează funcția pentru care candidații doresc să concureze;
b) copie xerox de pe diploma
de studii;
c) adeverință din care să reiasă confirmarea în gradul profesional;
d) acte doveditoare pentru
calcularea punctajului prevăzut în Anexa la Ord. m.s.p. nr.
1.406/2006;
e) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care
să rezulte că nu a fost condamnat penal pentru fapte care îl fac
incompatibil cu funcția pentru
ocuparea căreia dorește să candideze;
f) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care
să rezulte că nu se află în stare de
incompatibilitate;
g) certificat privind starea de
sănătate tip A5;
h) dovadă/adeverință din care
să rezulte că în ultimii 2 ani nu
a fost sancționat de conducerea
unităților în care și-a desfășurat
activitatea sau de Colegiul Medicilor din România;
i) copie xerox de pe certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România;
j) copie xerox de pe carnetul
de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste confirmarea în
specialitate și vechimea în specialitate;
k) un proiect de management
privind evoluția viitoare a unității/compartimentului;
l) chitanța de plată a taxei de
concurs.
Taxa de concurs este de 100 de
lei.
Pentru funcția de medic șef
UPU/CPU la concurs se pot prezenta medici cu specialitatea
Medicină de urgență, cu grad de
medic specialist sau primar, cu
experiență minimă de lucru de 3
ani fără întrerupere în cadrul unei
UPU/CPU.
Concursul va consta în următoarele probe: interviu – susținerea proiectului de management,
proba scrisă, proba clinică sau
practică.
Proba scrisă a concursului se
susține după întrebări cu subiecte din Legea nr. 95/2006 privind
reforma în domeniul sănătății, cu
modificările și completările ulterioare și legislația secundară aferentă specialității secției.
Proba clinică sau proba practică se susține pe baza metodologiei stabilite pentru obținerea
titlului de medic specialist.
Tematica și bibliografia de
concurs vor fi afișate la sediul spitalului și pe site-ul: www.spitaldej.ro
Înscrierile la concurs se fac la
sediul unității, în termen de 15
zile de la apariția acestui anunț,
iar concursul se organizează în
termen de minimum 30 de zile și
maximum 90 de zile de la data de 31.01.2020.
Relații suplimentare se
pot obține la sediul spitalului,
Serviciul RUNOS.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns