SPITALUL MUNICIPAL DOROHOI (JUDEȚUL BOTOȘANI) scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL MUNICIPAL DOROHOI (JUDEȚUL BOTOȘANI)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Reumatologie;
 un post cu normă întreagă de medic Medicină generală cu drept de liberă practică în cadrul SMC, având curs de managementul calității serviciilor spitalicești sau declarație că în termen de un an efectuează cursul respectiv;
 un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Medicină de laborator;                                                                                                 un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Epidemiologie;
 două posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea ATI;
 două posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea Pediatrie.        La concurs se pot prezenta medici cu drept de liberă practică, specialiști sau primari confirmați în specialitatea respectivă,
rezidenți aflați în ultimul an de pregătire în specialitatea în care se publică postul.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști,
respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.

Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs va fi afișată la sediul spitalului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 02.08.2019, iar concursul se
organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la dat de 02.08.2019.

Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0231.613.240.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns