SPITALUL MUNICIPAL LUPENI (JUDEȚUL HUNEDOARA) scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL MUNICIPAL LUPENI (JUDEȚUL HUNEDOARA)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Neonatologie la Compartimentul Neonatologie;
 un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Pediatrie la Compartimentul Neonatologie;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Pediatrie la Secția Pediatrie;
 un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Medicină internă la Secția Medicină internă;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Cardiologie la Cabinetul de Cardiologie;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Epidemiologie la CPIAAM;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Recuperare, medicină fizică și balneologie la Compartimentul RMFB;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Radiologie-imagistică medicală, cu atestat de studii complementare în Tomografie computerizată (CT) sau în Senologie imagistică.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști,respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate;
j) copia de pe atestatul de studii complementare în Tomografie computerizată (CT) sau în Senologie imagistică (pentru postul de medic specialist Radiologie-imagistică medicală).
Taxa de concurs este de 150 de lei.

Candidații care se vor înscrie la concurs vor prezenta și în original actele solicitate. Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs este afișată pe site-ul MS: www.ms.ro la rubrica: Specialiști/Examene și concursuri naționale/Tematica concursului pentru ocupare de post medici specialiști.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, str. Pădurarilor nr. 2, Biroul RUNOS, în termen de 15 zile calendaristice de la dat ade 09.08.2019, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 09.08.2019. În cazul în care ultima zi de înscriere coincide cu o zi nelucrătoare, candidații vor putea depune dosarele de înscriere inclusiv în prima zi lucrătoare după expirarea celor 15 zile.

Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0254.560.650, int. 131 – Biroul RUNOS.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns