SPITALUL MUNICIPAL LUPENI (JUDEȚUL HUNEDOARA) scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL MUNICIPAL LUPENI (JUDEȚUL HUNEDOARA)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s.p. nr. 1.406/2006, coroborat cu prevederile art. 184 din Legea nr. 95/2006, următoarele funcții:
 șef Secția Chirurgie generală;
 șef Secția Medicină internă.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează funcția pentru care dorește să candideze;
b) copie xerox de pe diploma de studii;
c) adeverință din care să reiasă confirmarea în gradul profesional;
d) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 2 la normele menționate;
e) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu a fost condamnat penal pentru fapte ce-l fac incompatibil cu funcția
pentru care dorește să concureze;
f) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu se află în stare de incompatibilitate;
g) certificat privind starea de sănătate;
h) dovadă/adeverință din care să rezulte că în ultimii 2 ani nu a fost sancționat de conducerea unităților în care și-a desfășurat activitatea sau de Colegiul Medicilor din România;
h 1 ) în situația în care persoana a fost sancționată și a contestat conform legii sancțiunea aplicată fie de unitatea angajatoare, fie de Colegiul Medicilor din România, certificat de grafă, emis de instanța judecătorească competentă, din care să reiasă existența pe rolul instanței a unui litigiu cu privire la sancțiunea aplicată;
i) copie xerox a autorizației de liberă practică sau a certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România;
j) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste confirmarea în specialitate și vechimea în specialitate;
k) un proiect de management privind evoluția viitoare a secției;
l) chitanță de plată a taxei de concurs.
Taxa de concurs este de 150 de lei.

Candidații vor prezenta și originalele pentru actele depuse în xerocopie, pentru verificare.
La concurs se pot prezenta medici cu o vechime de cel puțin 5 ani în specialitatea postului, specialitate pe care o practică în mod curent și în care sunt confirmați prin ordin al m.s.p. (vechimea în specialitate decurge de la data confirmării și încadrării ca specialist).
Persoanele sancționate în ultimii 2 ani de unitățile la care au fost angajate sau de Colegiul Medicilor din România, precum și cele cărora le-a încetat
contractul de administrare în condițiile stabilite la art. 5, lit. b), c) sau d) nu pot participa la concurs. În situația în care persoanele sancționate contestă
conform legii sancțiunea aplicată fie de unitatea angajatoare, fie de Colegiul Medicilor din România, interdicția de a participa la concurs produce efecte
de la data la care hotărârea judecătorească rămâne definitivă.
Medicii care nu au exercitat profesiunea o perioadă mai mare de 5 ani consecutivi pierd dreptul de practică medicală și pot participa la concursul sau la examenul de ocupare a funcției de șef de secție numai după redobândirea dreptului de exercitare a profesiei, obținut în condițiile legii.
Medicii care au împlinit vârsta de 67 de ani nu pot participa la concurs conform art. 185, alin. 13 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare.
Concursul sau examenul va consta în următoarele probe: interviu – susținerea proiectului de management, probă scrisă, probă clinică sau practică.

Proba scrisă a concursului se susține după subiecte din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările
ulterioare și legislația secundară aferentă. Tematica se va afișa pe site-ul spitalului: www.spital-lupeni.ro
Proba clinică sau proba practică se susține pe baza metodologiei stabilite pentru obținerea titlului de medic specialist în specialitatea postului, afișată
pe site-ul MS (Concursuri/Examene și concursuri naționale/Tematica examenului de specialitate).
Temele-cadru pentru proiectul de management vor fi afișate la sediul spitalului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, str. Pădurarilor nr. 2, Biroul RUNOS, în termen de 15 zile de la data de 25.10.2019, iar concursul se
organizează în termen de minimum 30 de zile și maximum 90 de zile de la data de 25.10.2019.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns