SPITALUL MUNICIPAL MORENI (JUDEȚUL DÂMBOVIȚA) scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL MUNICIPAL MORENI (JUDEȚUL DÂMBOVIȚA)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:
 două posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea Medicină internă la Secția Medicină internă;
 două posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea Pediatrie la Secția Pediatrie;
 un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Cardiologie la Ambulatoriu integrat – Compartiment Cardiologie;
 un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Neonatologie la Compartimentul Neonatologie;
 un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Medicină generală cu atestat în Asistență medicală de urgență prespitalicească la
Camera de gardă;
 un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Neurologie la Ambulatoriu – Cabinetul de Neurologie;
 un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Oftalmologie la Ambulatoriu – Cabinetul de Oftalmologie;
 un post cu normă întreagă de medic în specialitatea ORL la Ambulatoriu – Cabinetul de ORL;
 un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Pneumologie la Dispensarul TBC.

La concurs se pot prezenta medici cu drept de liberă practică, specialiști sau primari confirmați în specialitatea respectivă, rezidenți aflați
în ultimul an de pregătire în specialitatea în care se publică postul.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv
adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin.
(1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu
modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul
pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei și se va achita la sediul unității.

Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica și bibliografia de concurs se vor afișa la sediul unității.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 14.06.2019, iar concursul se organizează
în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 14.06.2019, dar nu mai devreme de 6 zile lucrătoare de la încheierea înscrierilor..

Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0245.666.036.

Lasă un răspuns