SPITALUL MUNICIPAL SĂCELE (JUDEȚUL BRAȘOV) scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL MUNICIPAL SĂCELE (JUDEȚUL BRAȘOV)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:
 un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Pediatrie;
 două posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină internă;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea ORL;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Endocrinologie;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Ortopedie și traumatologie;
 un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Obstetrică-ginecologie;
 două posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea ATI;
 două posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Radiologie-imagistică medicală;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de laborator;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Anatomie patologică;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Gastroenterologie;                                                                                                        un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Medicină generală- cu competență în Asistență medicală de urgență prespitalicească
la Camera de gardă CPU;
 un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Cardiologie;
 un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Radiologie-imagistică medicală;
 un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Boli infecțioase.

La concurs se pot prezenta medici cu drept de liberă practică, specialiști sau primari confirmați în specialitatea respectivă, rezidenți aflați
în ultimul an de pregătire în specialitatea în care se publică postul.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv
adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin.
(1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu
modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul
pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate;
j) curriculum vitae semnat de către candidat.
Taxa de concurs este de 150 de lei.

Copiile de pe actele menționate se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul, sau copii
legalizate. Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Data și ora pentru proba scrisă și proba clinică sau practică se vor afișa la sediul instituției după apariția anunțului.
Tematica de concurs este cea pentru medic specialist/primar în specialitatea postului, existentă la site-ul Ministerului Sănătății:
www.ms.ro, secțiunea concursuri.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, str. Oituz nr. 54, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 01.11.2019, iar concursul
se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 01.11.2019.
Bibliografia de concurs și relații suplimentare se pot obține la sediul instituției sau la tel./fax: 0368.005.356.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns