SPITALUL MUNICIPAL „SF. IERARH DR. LUCA” ONEȘTI (JUDEȚUL BACĂU) scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL MUNICIPAL „SF. IERARH DR. LUCA” ONEȘTI (JUDEȚUL BACĂU)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:
 două posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină internă la Secția Medicină internă;
 trei posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de urgență la CPU;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea ATI la Secția ATI;
 două posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Radiologie-imagistică medicală pentru Laboratorul de
Radiologie și imagistică medicală;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Pediatrie la Secția Pediatrie;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Boli infecțioase la Secția de Boli infecțioase;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Psihiatrie pediatrică la Cabinetul de Neuropsihiatrie infantilă;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Obstetrică-ginecologie la Secția Obstetrică-ginecologie;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Psihiatrie la Secția Psihiatrie;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice la Cabinetul de Diabet
zaharat, nutriție și boli metabolice;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea ORL la Compartimentul ORL;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Pneumologie la Compartimentul Pneumologie;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Sănătate publică și management la Compartimentul Managementul calității.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv
adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin.
(1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu
modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul
pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită direct la casieria unității sau în contul RO78TREZ0625041XXX000141, deschis la Trezoreria Onești, CUI 4278825.

Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Unitatea pune la dispoziția medicilor locuință în ansamblul de locuințe ANL, oferite spre închiriere de Primăria municipiului Onești.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului afișată pe site-ul Ministerului Sănătății și al
spitalului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 01.11.2019, iar concursul se organizează în
perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 01.11.2019.
Relații suplimentare se pot obține la Serviciul RUNOS, tel.: 0234.323.111, int. 108.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns