SPITALUL MUNICIPAL „SF. IERARH DR. LUCA” ONEȘTI (JUDEȚUL BACĂU) scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL MUNICIPAL „SF. IERARH DR. LUCA” ONEȘTI (JUDEȚUL BACĂU) scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:                             • două posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină internă la Secția Medicină internă;                                 
• trei posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de urgență la CPU;                                                               
• două posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Radiologie-imagistică medicală pentru Laboratorul de Radiologie și imagistică medicală;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Pediatrie la Secția Pediatrie;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Neurologie pediatrică la Cabinetul de Neuropsihiatrie infantilă;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea ORL la Compartimentul ORL;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Cardiologie la Secția Cardiologie;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Sănătate publică și management la Compartimentul Managementul calității;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Chirurgie pediatrică la Secția Chirurgie generală.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte: a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze; b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști; c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs; d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare; e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin; f) cazierul judiciar; g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru
exercitarea activității pentru postul pentru care candidează; h) chitanță de plată a taxei de concurs; i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită direct la casieria spitalului sau în contul RO78TREZ0625041XXX000141, deschis la Trezoreria Onești, CUI: 4278825. Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate. Unitatea pune la dispoziția medicilor locuință în ansamblul de locuințe ANL, oferite spre închiriere de Primăria municipiului Onești. Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului, afișată pe site-ul Ministerului Sănătății și pe site-ul spitalului.

Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, Serviciul RUNOS, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 28.02.2020, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 28.02.2020. Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0234.323.111, int. 108.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns