SPITALUL MUNICIPAL TURNU MĂGURELE scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL MUNICIPAL TURNU MĂGURELE (JUDEȚUL TELEORMAN)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină internă la Secția Medicină internă;
 două posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Pediatrie la Compartimentul Pediatrie;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Boli infecțioase la Compartimentul Boli infecțioase;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea BFTRM la Secția BFTRM;
 un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Oncologie medicală la Compartimentul Oncologie medicală;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea ATI la Compartimentul ATI;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Radiologie-imagistică medicală pentru Laboratorul de Radiologie și imagistică medicală;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Epidemiologie la Compartimentul de Prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Dermatovenerologie la Cabinetul Dermatovenerologie –Ambulatoriu integrat;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Ortopedie și traumatologie la Cabinetul Ortopedie și traumatologie
– Ambulatoriu integrat;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicina muncii la Cabinetul Medicina muncii – Ambulatoriu integrat;
 un post cu normă întreagă de medic rezident ultimul an confirmat în specialitatea Medicină internă.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință
de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1)
lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările
ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru
care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la casieria spitalului.

Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist/primar în specialitatea postului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, str. Castanilor nr. 42, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 31.05.2019,iar concursul
se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 31.05.2019.

Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0247.416.646, int. 120.

Lasă un răspuns