SPITALUL MUNICIPAL VATRA DORNEI (JUDEȚUL SUCEAVA) scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL MUNICIPAL VATRA DORNEI (JUDEȚUL SUCEAVA)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:
 un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Boli infecțioase la Secția Boli infecțioase;
 un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Obstetrică-ginecologie la Secția Obstetricăginecologie.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști,respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei și se va achita în contul unității nr.: RO45TREZ24F660601200130X – cod fiscal: 4535414 sau la contabilitatea spitalului.
La depunerea dosarelor de înscriere candidații au obligația de a prezenta originalele actelor depuse la dosar în copie.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Biliografia și tematica de concurs pentru postul de medic primar Boli infecțioase: http://www.ms.ro/wpcontent/uploads/2016/12/Boli-infectioase.pdf iar pentru postul de medic primar Obstetrică-ginecologie: http://www.ms.ro/wpcontent/uploads/2019/05/Tematica-Ex-SPOcupare-post-Obstetrica-Ginecologie.pdf.

Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, str. Mihai Eminescu nr. 12, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 02.08.2019, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 02.08.2019.
Relații suplimentare se pot obține la Biroul RUNOS, tel.: 0230.375.528, int. 44.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns