SPITALUL MUNICIPAL VATRA DORNEI (JUDEȚUL SUCEAVA) scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL MUNICIPAL VATRA DORNEI (JUDEȚUL SUCEAVA) scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile
Ord. m.s.p. nr. 1.406/2006, coroborat cu prevederile art. 184 din
Legea nr. 95/2006 și cu prevederile Ord. m.s.p. nr. 1.706/2007 cu
modificările și completările ulterioare:                                                                   funcția de șef Compartiment Primiri Urgențe.
Dosarul de înscriere la concurs
va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează funcția pentru care candidații doresc să concureze;
b) copie xerox de pe diploma
de studii;
c) adeverință din care să reiasă confirmarea în gradul profesional;
d) acte doveditoare pentru
calcularea punctajului prevăzut în Anexa la Ord. m.s.p. nr.
1.406/2006;
e) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care
să rezulte că nu a fost condamnat penal pentru fapte care îl fac
incompatibil cu funcția pentru
ocuparea căreia dorește să candideze;
f) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care
să rezulte că nu se află în stare de incompatibilitate;
g) certificat privind starea de
sănătate tip A5;
h) dovadă/adeverință din care să rezulte că în ultimii 2 ani nu
a fost sancționat de conducerea unităților în care și-a desfășurat
activitatea sau de Colegiul Medicilor din România;
i) copie xerox de pe certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România;
j) copie xerox de pe carnetul
de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste confirmarea în
specialitate și vechimea în specialitate;
k) un proiect de management
privind evoluția viitoare a unității/compartimentului;
l) chitanța de plată a taxei de concurs.

Taxa de concurs este de 150 de lei.
La depunerea dosarelor de înscriere candidații au obligația de
a prezenta originalele actelor depuse la dosar în copie.Pentru funcția de medic șef UPU/CPU la concurs se pot prezenta medici cu specialitatea
Medicină de urgență, cu grad de medic specialist sau primar, cu
experiență minimă de lucru de 3 ani fără întrerupere în cadrul unei
UPU/CPU.
Persoanele sancționate în ultimii 2 ani de unitățile la care au
fost angajate sau de Colegiul Medicilor din România, precum și
cele cărora le-a încetat contractul de administrare în condițiile stabilite la art. 5, lit. b), c) sau d) nu pot participa la concurs.
Concursul va consta în următoarele probe: interviu – susținerea proiectului de management,proba scrisă, proba clinică sau practică.
Proba scrisă a concursului se
susține după întrebări cu subiecte din Legea nr. 95/2006 privind
reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare și legislația secundară aferentă specialității secției.
Proba clinică sau proba practică se susține pe baza metodologiei stabilite pentru obținerea titlului de medic specialist.

Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile de la data de 07.02.2020, iar concursul se organizează în termen de minimum 30 de zile și maximum 90 de zile de la data de 07.02.2020.
Relații suplimentare se pot obține la Biroul RUONS, tel.: 0230.375.528, int. 44.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns