SPITALUL ORĂȘENESC BECLEAN scoate la CONCURS următoarele posturi:

Jobs

SPITALUL ORĂȘENESC BECLEAN (JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea ATI la Compartimentul ATI;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de urgență la Compartimentul Primire urgențe;
 un post cu jumătate de normă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de familie cu atestat de studii complementare în
asistență medicală de urgență prespitalicească (modulul I) și Modulul II în asistență medicală de urgență spitalicească la Compartimentul
Primire urgențe;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Neonatologie la Compartimentul Neonatologie;
 un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Pediatrie la Compartimentul Pediatrie;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Pediatrie la Compartimentul Pediatrie;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Epidemiologie la Compartimentul SPLIAAM;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Radiologie-imagistică medicală pentru Laboratorul Radiologie
și imagistică medicală;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea ORL la Cabinetul ORL;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Neurologie la Cabinetul Neurologie.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv
adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin.
(1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu
modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul
pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist/primar în specialitatea postului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în
perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data 31.05.2019.
Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0263.343.065.

Lasă un răspuns