SPITALUL ORĂȘENESC BREZOI (JUDEȚUL VÂLCEA) scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL ORĂȘENESC BREZOI (JUDEȚUL VÂLCEA)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi temporar
vacante pe o perioadă determinată de doi ani:
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Obstetrică-ginecologie;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Radiologie-imagistică medicală;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea ATI;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Chirurgie generală.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art.541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății,republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la casieria spitalului.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, str. Fabricii nr. 2, Compartimentul RUNOS, în termen de 10 zile calendaristice de
la data de 09.08.2019, iar concursul se organizează în maximum 30 de zile lucrătoare de la data de 09.08.2019, dar nu mai devreme de 6 zile lucrătoare de la încheierea înscrierilor.

ematica de concurs și relații suplimentare se pot obține la Compartimentul RUNOS sau la tel.: 0250.778.220; 0250.778.230.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns