SPITALUL ORĂȘENESC „DR. GEORGE TRIFON” NĂSĂUD (JUDEȚUL BISTRIȚA NĂSĂUD) scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL ORĂȘENESC „DR. GEORGE TRIFON” NĂSĂUD (JUDEȚUL BISTRIȚA NĂSĂUD)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Psihiatrie la Cabinetul de Psihiatrie din cadrul Ambulatoriului integrat;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Endocrinologie la Cabinetul de Endocrinologie din cadrul Ambulatoriului integrat;                                                                                                                           un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Anestezie și terapie intensivă la Compartimentul ATI;
 un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Neonatologie la Compartimentul Neonatologie;
 un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Pediatrie la Secția Pediatrie;
 un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Medicină internă la Secția Medicină internă;
 un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Radiologie-imagistică medicală pentru Laboratorul de Radiologie și imagistică medicală;
 un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice la Cabinetul de Nutriție și boli metabolice;
 un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Gastroenterologie la Cabinetul de Gastroenterologie din cadrul Ambulatoriului integrat;
 un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Neurologie la Cabinetul de Neurologie din cadrul Ambulatoriului integrat;
 un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Oftalmologie la Cabinetul de Oftalmologie din cadrul Ambulatoriului integrat.

La concurs se pot prezenta medici cu drept de liberă practică, specialiști sau primari confirmați în specialitatea respectivă, rezidenți aflați în ultimul an de pregătire în specialitatea în care se publică postul
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști,
farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e)
sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind re forma în
domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității
pentru postul pentru care candidează – A5;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.

Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 08.11.2019 iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 08.11.2019.
Relații suplimentare se pot obține la Serviciul RUNOS, tel.: 0263.360.684, int. 233.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns