SPITALUL ORĂȘENESC GĂEȘTI (JUDEȚUL DÂMBOVIȚA) scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL ORĂȘENESC GĂEȘTI (JUDEȚUL DÂMBOVIȚA) scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare:                                                                                               un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Chirurgie generală la Secția Chirurgie generală.                                                 
 un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Obsterică-ginecologie la Compartimentul Obstetrică-ginecologie;
 două posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea Pediatrie la Secția Pediatrie;
 un post cu normă întreagă de medic în specialitatea ATI la Compartimentul ATI;
 un post cu jumătate de normă de medic în specialitatea Neonatologie la Compartimentul Neonatologie;
 un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Epidemiologie la Compartimentul SPSCIN;
 un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Boli infecțioase la Compartimentul SPSCIN;
 un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Cardiologie la Cabinetul de Cardiologie – Ambulatoriul integrat;
 un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Neurologie la Cabinetul de Neurologie – Ambulatoriul integrat;
 un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Otorinolaringologie la Compartimentul ORL.

La concurs se pot prezenta medici cu drept de liberă practică, specialiști sau primari confirmați în specialitatea respectivă, rezidenți aflați în ultimul an de pregătire în specialitatea în care se publică postul. 

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte: a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze; b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști; c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs; d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările
ulterioare; e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin; f) cazierul judiciar; g) certificat medical format A5 din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează; h) chitanță de plată a taxei de concurs; i) copia actului de identitate în termen de valabilitate; j) copie a documentelor privind schimbarea numelui (certificat de căsătorie, certificat de divorț, hotărâre judecătorească etc.).

Taxa de concurs este de 150 de lei. Copiile actelor prevăzute mai sus vor fi însoțite de documentele originale, care se vor certifica de un reprezentant al angajatorului. Documentele prevăzute la lit. d) și g) sunt valabile trei luni, iar cazierul judiciar are valabilitate șase luni; documentele se depun la dosar în termen de valabilitate. Spitalul oferă toate drepturile prevăzute de Contractul colectiv de muncă, Regulamentul intern și legislația în vigoare. Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului.

Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, Biroul RUNOS, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 06.03.2020., iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 06.03.2020.. Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0245.710.297 sau la sediul spitalului, Biroul RUNOS – str. 13 Decembrie nr. 170, oraș Găești, județul Dâmbovița.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns