SPITALUL ORĂȘENESC HÎRLĂU (JUDEȚUL IAȘI) scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL ORĂȘENESC HÎRLĂU (JUDEȚUL IAȘI)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Boli infecțioase – temporar vacant pe o perioadă determinată de doi ani;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Chirurgie generală – temporar vacant pe o perioadă determinată de doi ani;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea ATI – temporar vacant pe o perioadă determinată de doi ani;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Pediatrie – temporar vacant pe o perioadă determinată
de doi ani.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv
adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art.
541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății,
republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru
postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.

Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs va fi cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului și se găsește pe site-ul Ministerului
Sănătății.
Înscrierile la concurs se fac la secretariatul spitalului, în termen de 10 zile calendaristice de la data de 06.12.2019, iar concursul
se organizează în maximum 30 de zile lucrătoare de la data de 06.12.2019, dar nu mai devreme de 6 zile lucrătoare de la încheierea înscrierilor.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns