SPITALUL ORĂȘENESC NEHOIU (JUDEȚUL BUZĂU) scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL ORĂȘENESC NEHOIU (JUDEȚUL BUZĂU)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele funcții:
 șef Secția Medicină internă;
 șef Secția Chirurgie generală;                                                                                 un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Medicină internă la Secția Medicină internă;
 un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Chirurgie generală la Secția Chirurgie generală;
 un post cu normă întreagă de medic în specialitatea ATI la Compartimentul Anestezie și Terapie Intensivă;
 două posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea Pediatrie la Compartimentul Pediatrie;
 un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Obstetrică-ginecologie la Compartimentul Obstetrică-ginecologie;
 un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Pneumologie la Dispensarul TBC;
 un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Epidemiologie la Compartimentul specializat de Prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale;
 un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Boli infecțioase la Compartimentul specializat de Prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale;
 un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice la Cabinetul de Diabet zahara t,nutriție și boli metabolice.

La concurs se pot prezenta medici cu drept de liberă practică, specialiști sau primari confirmați în specialitatea respectivă, rezidenți
aflați în ultimul an de pregătire în specialitatea în care se publică postul.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează funcția pentru care dorește să candideze;
b) copie xerox de pe diploma de studii;
c) adeverință din care să reiasă confirmarea în gradul profesional;
d) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 2 la normele menționate;
e) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu a fost condamnat penal pentru fapte ce-l fac incompatibil cu
funcția pentru care dorește să concureze;
f) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu se află în stare de incompatibilitate;
g) certificat privind starea de sănătate;
h) dovadă/adeverință din care să rezulte că în ultimii 2 ani nu a fost sancționat de conducerea unităților în care și-a desfășurat activitatea
sau de Colegiul Medicilor din România;
i) copie xerox a autorizației de liberă practică sau a certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România;
j) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste confirmarea în specialitate și vechimea în specialitate;
k) un proiect de management privind evoluția viitoare a secției;
l) chitanță de plată a taxei de concurs.
Taxa de concurs este de 150 de lei.

La concurs se pot prezenta medici cu o vechime de cel puțin 5 ani în specialitatea postului, specialitate pe care o practică în mod curent și
în care sunt confirmați prin ordin al m.s.p. (vechimea în specialitate decurge de la data confirmării și încadrării ca specialist).
Persoanele sancționate în ultimii 2 ani de unitățile la care au fost angajate sau de Colegiul Medicilor din România, precum și cele cărora
le-a încetat contractul de administrare în condițiile stabilite la art. 5, lit. b), c) sau d) nu pot participa la concurs.
Concursul sau examenul va consta în următoarele probe: interviu – susținerea proiectului de management, probă scrisă, probă clinică sau
practică.
Proba scrisă a concursului se susține după subiecte din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și
completările ulterioare și legislația secundară aferentă.
Proba clinică sau proba practică se susține pe baza metodologiei stabilite pentru obținerea titlului de medic specialist. La concursul pentru
postul de șef de secție cu profil chirurgical proba clinică este proba operatorie pe bolnav.

Copiile actelor prevăzute mai sus vor fi însoțite de documentele originale, care se vor certifica de un reprezentant al angaj atorului.
Documentele prevăzute la lit. d) și g) sunt valabile trei luni, iar cazierul judiciar are valabilitate șase luni; documentele se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile de la data de 01.11.2019, iar concursul se organizează în termen de
minimum 30 de zile și maximum 90 de zile de la data de 01.11.2019.
Relații suplimentare se pot obține la Compartimentul RUNOS, tel.: 0238.554.994, 0238.554.995

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns