SPITALUL ORĂȘENESC PUCIOASA (JUDEȚUL DÂMBOVIȚA) scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL ORĂȘENESC PUCIOASA (JUDEȚUL DÂMBOVIȚA)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare,următoarele posturi:
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină internă la Secția Medicină internă;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea ATI la Compartimentul ATI;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Obstetrică-ginecologie la Secția Obstetrică-ginecologie;
 un post cu normă întreagă de medic rezident ultimul an confirmat în specialitatea Obstetrică-ginecologie la Secția Obstetrică-ginecologie;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Neonatologie la Compartimentul Neonatologie;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină fizică și de reabilitare la Secția Recuperare medicală;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Psihiatrie la Secția Psihiatrie;
 două posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de urgență la CPU;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Cardiologie la Ambulatoriul integrat;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Oftalmologie la Ambulatoriul integrat;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Neurologie la Ambulatoriul integrat.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la
art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau
e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la sediul unității.

Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs și bibliografia sunt cele pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului și sunt afișate pe site-ul www.ms.ro
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, str. Republicii nr. 95, Biroul RUNOS, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 05.07.2019, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 05.07.2019

Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0245.760.510, int. 110.

Lasă un răspuns