SPITALUL ORĂȘENESC TURCENI (JUDEȚUL GORJ) scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL ORĂȘENESC TURCENI (JUDEȚUL GORJ) scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare:                                                                                         un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Igienă la Compartimentul Prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze; b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști; c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs; d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare; e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin; f) cazierul judiciar; g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează; h) chitanță de plată a taxei de concurs; i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la casieria unității. Copiile actelor prevăzute mai sus se prezintă însoțite de documentele originale sau copii legalizate. Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de  valabilitate. Tematica și bibliografia de concurs se vor afișa pe site-ul și la  sediul spitalului.

Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, Biroul RUNOS, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 14.02.2020, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 14.02.2020.

Relații suplimentare cu privire la bibliografie și conținutul dosarului pentru concurs se pot obține la Biroul RUNOS sau la tel.: 0253.335.035, int. 104.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns