SPITALUL ORĂȘENESC ZIMNICEA (JUDEȚUL TELEORMAN) scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL ORĂȘENESC ZIMNICEA (JUDEȚUL TELEORMAN)
scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:
 două posturi cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Medicină internă la Secția Medicină internă;
 un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Medicină internă (Boli interne) la Compartimentul Medicină internă – cronici;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Pediatrie la Compartimentul Pediatrie;
 un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Radiologie-imagistică medicală pentru Laboratorul de Radiologie;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Epidemiologie la Compartimentul Supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale;
 un post cu normă întreagă de farmacist primar confirmat în specialitatea Farmacie clinică la Farmacia spitalului.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv
adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art.
541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății,
republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru
postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei.
La depunerea dosarelor de înscriere candidații vor prezenta documentele în original pentru a fi certificate pentru conformitate.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru obținerea gradului de medic specialist/primar (după caz), respectiv pentru obținerea gradului
de farmacist primar.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 20.12.2019, iar concursul se
organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 20.12.2019.
Relații suplimentare se pot obține la Biroul Resurse Umane sau la tel.: 0247.366.995.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns