SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENȚĂ BUCUREȘTI scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENȚĂ BUCUREȘTI
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare:

funcția de farmacist-șef la Farmacia cu circuit închis a spitalului.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează funcția pentru care dorește să candideze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.

Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
La concurs se pot înscrie numai candidații care au obținut minimum două puncte din cele prevăzute la pct. 9 din Anexa nr. 3 la ordin.
La concurs se pot prezenta farmaciști cu minimum 2 ani experiență profesională.
Pentru proba scrisă un subiect va fi din legislația sanitară (Legea nr. 95/2006).
Tematica și bibliografia de concurs vor fi afișate pe site-ul unității: www.suub.ro
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, Splaiul Independenței nr. 169, sector 5, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 31.05.2019, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 31.05.2019.

Relații suplimentare se pot obține la Serviciul Resurse Umane, tel.: 021.318.05.22, int. 195

Lasă un răspuns