SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENȚĂ BUCUREȘTI scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENȚĂ BUCUREȘTI
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2003, următoarele posturi:
 un post de cercetător științific (medic specialist în specialitatea Neurologie) în cadrul Colectivului de cercetare Neurologie al spitalului;
 un post de asistent de cercetare (medic rezident anul V în specialitatea Chirurgie generală) în cadrul Laboratorului de cercetare Chirurgie, anestezie și terapie intensivă al spitalului.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde obligatoriu următoarele acte:
a) cerere-tip de înscriere;
b) copii legalizate de pe diploma de bacalaureat sau echivalentă, diploma de licență ori echivalentă, însoțite de foaia
matricolă, precum și copie legalizată de pe cartea de muncă sau copie-extras din Registrul general de evidență a salariaților,
pentru a dovedi vechimea;
c) copie legalizată de pe diploma de doctor în ramura de știință corespunzătoare postului, precum și de pe alte diplome
sau titluri științifice ori academice;
d) curriculum vitae;
e) lista lucrărilor publicate, însoțită de câte un exemplar din cel puțin 5 lucrări reprezentative;
f) alte înscrisuri solicitate de legislația sau reglementările în vigoare;
g) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs:
h) declarație scrisă că nu a fost condamnat penal pentru fapte ce-l fac incompatibil cu postul pentru care dorește să
concureze;
i) cazierul judiciar;
j) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității
pentru postul pentru care candidează;
k) chitanța de plată a taxei de concurs;
l) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului.
Înscrierile la concurs se fac în termen de 30 de zile de la data de 13.12.2019.
Durata și finalizarea concursului este de 30 de zile de la data încheierii înscrierii, la nivelul comisiei de concurs, și de 45 de zile, la nivelul instituției sau al unității organizatoare a concursului, de la depunerea raportului comisiei de concurs.
Relații suplimentare se pot obține la sediul spitalului, Splaiul Independenței nr. 169, sector 5, București – Serviciul
Resurse Umane, tel.: 0221.318.05.22, int. 195.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns