SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENȚĂ MILITAR CENTRAL „DR. CAROL DAVILA” BUCUREȘTI scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENȚĂ MILITAR CENTRAL „DR. CAROL DAVILA” BUCUREȘTI scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:
 un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Radiologie-imagistică medicală, cu atestate de studii complementare în Tomografie computerizată și Imagistică prin rezonanță magnetică, în cadrul Laboratorului de Radiologie-imagistică medicală II (personal civil contractual);
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Radiologie-imagistică medicală, cu atestat de studii complementare în Tomografie computerizată, în cadrul Laboratorului de Radiologie imagistică medicală II (personal civil contractual);
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Recuperare, medicină fizică și balneologie în cadrul Serviciului Misiuni speciale (personal civil contractual);
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Obstetrică-ginecologie, cu atestate de studii complementare în Colposcopie și Ultrasonografie obstetricală și ginecologică, la Cabinetul de Obstetrică-ginecologie din Ambulatoriul integrat (personal civil contractual);
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Chirurgie plastică-microchirurgie reconstructivă la Cabinetul de Chirurgie plastică, microchirurgie reparatorie din Ambulatoriul integrat (personal civil contractual);
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Chirurgie orală și maxilo-facială la Cabinetul de Chirurgie orală și maxilo-facială din Ambulatoriul integrat (personal civil contractual);
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Cardiologie la Nucleul de cercetare – cardiologie și cardiologie intervențională, activitate de cercetare (personal civil contractual).

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la casieria spitalului.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoțite de documentele originale. Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematicile de concurs se pot accesa pe site-ul: www.ms.ro, pe site-ul spitalului: www.scumc.ro și la avizierul unității.
Înscrierile la concurs se fac la sediul spitalului din București, str. Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1, în termen de 15 zile calendaristice
de la data de 13.09.2019, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 13.09.2019.

Relații suplimentare se pot obține la sediul spitalului sau la tel.: 021.319.30.51, int. 164.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns