SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENȚĂ MILITAR CENTRAL „DR. CAROL DAVILA” BUCUREȘTI scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENȚĂ MILITAR CENTRAL „DR. CAROL DAVILA” BUCUREȘTI
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Anestezie și terapie intensivă în cadrul Secției Anestezie și terapie intensivă I – personal civil contractual;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Anatomie patologică în cadrul Serviciului de Anatomie patologică – personal civil contractual;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Cardiologie, cu atestat de studii complementare în Cardiologie intervențională, în cadrul Compartimentului de Angiografie și cateterism cardiac din Laboratorul de Explorări funcționale invazive – personal civil contractual;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Epidemiologie în cadrul Serviciului de Prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale – personal civil contractual;
 șase posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de urgență la Secția clinică Unitate Primire Urgențe – personal civil contractual;
 un post cu normă întreagă de biolog în cadrul Laboratorului de Analize medicale – personal civil contractual;
 un post cu normă întreagă de chimist în cadrul Laboratorului de Analize medicale – personal civil contractual;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Cardiologie în cadrul Cabinetului de Cardiologie din Ambulatoriului integrat – personal civil contractual;
 două posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Neurologie în cadrul Secției clinice Neurologie – personal civil contractual.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști,
respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la
art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătății, republicată, cu modificările ulterioare, ori cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind
exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog și chimist, înființarea, organizarea și funcționarea OBBCSSR;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru
postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la casieria spitalului.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoțite de documentele originale. Documentele prevăzute la lit. d), f) și g)
sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematicile de concurs se pot accesa pe site-ul: www.ms.ro, pe site-ul spitalului: www.scumc.ro și la avizierul unității.
Înscrierile la concurs se fac la sediul spitalului, str. Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 20.12.2019, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 20.12.2019.
Relații suplimentare se pot obține la sediul spitalului sau la tel.: 021.319.30.51, int. 164.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns