UNITATEA MILITARĂ 01026 BUCUREȘTI din cadrul Ministerului Apărării Naționale scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

UNITATEA MILITARĂ 01026 BUCUREȘTI din cadrul Ministerului Apărării Naționale
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. ministrului apărării naționale nr. M.70/2016, cu modificările și completările ulterioare și prevederile Ord. m.s.
nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare:                               un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de familie la Cabinetul medical I, anexă la U.M. 01026 București (post de execuție, gradul maior).
Condițiile generale și specifice pentru selecționarea candidaților în vederea chemării/rechemării în activitate, în corpul ofițerilor, sunt
prevăzute în art. 1 și art. 2 din Anexa 1 la Ord. ministrului apărării naționale nr. M.70/2016, cu modificările și completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 421/2016.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde documentele prevăzute la art. 3 din Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.70
din 20.05.2016, cu modificările și completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial nr. 421/25.05.2016, respectiv la art. 6, alin. 2 din Anexa 1
la Ordinul m.s. nr. 869/09.07.2015, cu modificările și completările ulterioare, astfel:
a) cererea de înscriere la selecție, în care candidatul menționează postul pentru ocuparea căruia dorește să participe la selecție, adresată
comandantului U.M. 01026 București – document tipizat al cărui model se găsește la sediul unității și se completează odată cu depunerea
dosarului;
b) copia certificatului de naștere;
c) copia cărții de identitate;
d) fișa de examinare medicală – document tipizat al cărui model este prevăzut în Anexa nr. 4 la Instrucțiunile privind recrutarea, selecția,
formarea profesională și evoluția în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.30/2012, cu
modificările și completările ulterioare;
e) fișa cu principalele date de stare civilă – document tipizat al cărui model este prevăzut în Anexa nr. 2b în „M.R.U.-1, Norme privind
sistemul de gestiune a resurselor umane în Armata României”, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.105/2002, cu
modificările și completările ulterioare;
f) certificatul de cazier judiciar;
g) copie xerox de pe diploma de medic;
h) copie xerox de pe certificatul/adeverința de confirmare în gradul profesional, conform cerințelor postului;
i) copie a certificatului de membru al organizației profesionale, cu drept de liberă practică, după caz, avizat pe anul în curs;
j) copie a poliței de asigurare malpraxis, după caz;
k) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1)
lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările
ulterioare;
l) adeverință eliberată de medicul de familie din care să rezulte antecedentele medicale patologice și faptul că este apt din punct de vedere
fizic și neuropsihic;
m) formular de bază – date personale – document tipizat al cărui model este prevăzut în Anexa nr. 15 la Standardele naționale de protecție a
informațiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările și completările ulterioare;
n) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la Ord. m.s. nr. 869/2015, pentru aprobarea metodologiilor privind
organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist și chimist din unitățile
sanitare publice, precum și a funcțiilor de șef de secție, șef de laborator și șef de compartiment din unitățile sanitare fără paturi, respectiv a
funcției de farmacist-șef în unitățile sanitare publice cu paturi;
o) livretul militar sau adeverință eliberată de Centrul militar zonal/județean/de sector care atestă calitatea de rezervist și, după caz, efectuarea
pregătirii militare;
p) declarație pe propria răspundere – document tipizat conform modelului prevăzut în Anexa nr. 2 din Ordinul ministrului apărării naționale
nr. M.70/2016, cu modificările și completările ulterioare;
r) chitanță de plată a taxei de concurs (taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la casieria U.M. 01026 București).

Documentele prevăzute la lit. g)–j) se prezintă și în original și se restituie după certificarea copiilor. Documentele tipizate se asigură
candidaților prin grija unității organizatoare, se completează de către candidați și se depun la dosar în termenul legal, cu excepția fișei de
examinare medicală.
Procedura de selecție presupune parcurgerea următoarelor etape:
– înscrierea candidaților;
– verificarea îndeplinirii condițiilor de participare la preselecție;
– preselecția;
– concursul/examenul;
– efectuarea verificărilor în vederea autorizării accesului la informații clasificate.
Preselecția constă în parcurgerea următoarelor probe eliminatorii de aptitudini:
a) evaluarea psihologică – se desfășoară prin grija Centrului de investigații socio-comportamentale, cu aprobarea șefului Direcției Generale
Management Resurse Umane din Ministerul Apărării Naționale;
b) evaluarea nivelului pregătirii fizice – se desfășoară prin grija structurii de specialitate și se înregistrează cu mijloace audiovideo;
c) examinare medicală – se desfășoară în conformitate cu prevederile Ordinului nr. M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014 pentru
aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unitățile/instituțiile de învățământ militar, de
informații, de ordine publică și de securitate națională, pe perioada școlarizării elevilor și studenților în unitățile/instituțiile de învățământ militar,de informații, de ordine publică și de securitate națională, pentru ocuparea funcțiilor de soldat/gradat profesionist, precum și pentru candidații care urmează a fi chemați/rechemați/încadrați în rândul cadrelor militare în activitate/polițiștilor în serviciu/funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul unităților și structurilor sanitare care organizează selecția sau care asigură expertiza medicală de specialitate pentru personalul unității unde se află și postul vacant, iar costurile acesteia se suportă de către fiecare candidat.

Fișa medicală se depune de către candidații declarați „apt” la U.M. 01026 București în termen de o zi lucrătoare de la încheierea acestora,
respectiv de la soluționarea eventualelor contestații.
Probele de aptitudini se desfășoară în ordinea menționată, iar la fiecare probă participă numai candidații declarați „admis” la proba anterioară.
La examinarea psihologică participă numai candidații declarați „admis” în urma verificării dosarelor de înscriere.
Rezultatele probelor eliminatorii de evaluare psihologică și de evaluare a nivelului pregătirii fizice nu pot fi contestate.
Candidații declarați „apt” și „admis” în urma desfășurării tuturor probelor de aptitudini din cadrul preselecției pot participa la concursul
pentru ocuparea postului vacant. Candidații declarați „inapt” și „respins” la una dintre probele de aptitudini sunt eliminați din concurs și li se restituie, la cerere, dosarele de înscriere.
Rezultatele preselecției se aduc la cunoștința fiecărui candidat prin afișarea la sediul unității.

Baremele de promovare privind evaluarea psihologică și nivelul pregătirii fizice, locul și perioada desfășurării lor se vor comunica ulterior, în
timp util, prin afișarea la sediul unității organizatoare.
Persoana care va fi declarată câștigătoare în urma selecției va fi chemată/rechemată în activitate, în corpul ofițerilor și va dobândi calitatea de cadru militar în activitate, cu drepturile și obligațiile care decurg din aceasta.
Înscrierile se fac la sediul U.M. 01026 București, bd. Gl. Vasile Milea nr. 5-7, sector 6, în intervalul orar 08,00-15,00, în termen de 15 zile
calendaristice de la data de 13.09.2019, iar preselecția și concursul se vor organiza și desfășura în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 13.09.2019.
Condițiile generale și specifice pentru ocuparea postului, tematica, bibliografia, locul, data și ora desfășurării probelor eliminatorii de
aptitudini, baremele de promovare ale acestora precum și alte detalii organizatorice privind desfășurarea concursului vor fi afișate la sediul U.M.
01026 București și pe site-ul: www.defense.ro.

Relații suplimentare se pot obține la Biroul Resurse Umane al U.M. 01026 București, tel.: 021.318.16.94, int. 301.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns