UNITATEA MILITARĂ 01175 IAȘI din cadrul Ministerului Apărării Naționale scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

UNITATEA MILITARĂ 01175 IAȘI din cadrul Ministerului Apărării Naționale
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile art. 5, alin. (4) din Anexa 1 la Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare:                                      un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Stomatologie generală la Cabinetul de Medicină dentară – funcție personal
civil contractual.
Condițiile generale pentru ocuparea postului sunt:
1) deținerea cetățeniei române, a cetățeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și a domiciliului în România;
2) cunoașterea limbii române, scris și vorbit;
3) vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
4) deținerea capacității depline de exercițiu;
5) deținerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
6) să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice pentru ocuparea postului sunt:
1) să fie absolvenți cu diplomă de licență ai unei instituții de învățământ superior medical acreditate în domeniul stomatologie;
2) să dețină certificat de membru al colegiului de profil cu drept de liberă practică, potrivit reglementărilor în vigoare;
3) să fie confirmat(ă) ca medic în specialitatea medicală stomatologie, nu a fost sancționat(ă) și nu se află sub efectul vreunei sancțiuni dintre cele prevăzute în Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
4) nivelul de acces la informații clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al persoanei care dorește să candideze privind verificarea în vederea obținerii autorizației de acces la informații clasificate sau a certificatului de securitate, în situația în care va fi declarată „admis”.

Candidații vor depune la sediul U.M. 01175 Iași, Aleea Ghica Vodă nr. 2, loc. Iași, dosarul de înscriere la concurs care va cuprinde următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată comandantului U.M. 01175 Iași – document tipizat;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști cu viza pe anul în curs;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale, cu drept de liberă practică, avizat pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la Ord. m.s. nr. 869/2015;
f) certificat de cazier judiciar;
g) adeverință eliberată de medicul de familie din care să rezulte antecedentele medicale patologice și faptul că este apt din punct de
vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate;
j) copie de pe polița de asigurare malpraxis, după caz;
k) acordul scris al persoanei care dorește să candideze privind verificarea în vederea obținerii autorizației de acces la informații clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fișei postului, în condițiile în care este declarată „admis” la concurs.
l) curriculum vitae, model european;
m) copia certificatului de naștere;
n) copii ale documentelor de studii;
o) copii ale certificatelor care atestă specializarea;
p) copie a carnetului de muncă și/sau adeverință care atestă vechimea în muncă;
r) formular de bază – date personale – document tipizat;
s) orice alt document care să confirme îndeplinirea criteriilor generale și specifice pentru ocuparea postului.
Taxa de concurs este de 150 de lei.

Actele prevăzute a fi depuse în copie se prezintă însoțite de documentele originale pentru a fi certificate pentru conformitate cu originalul de către Compartimentul Resurse Umane al U.M. 01175 Iași, iar documentele tipizate se asigură candidaților prin grija structurii care organizează selecția. Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Înscrierile la concurs se fac la sediul U.M. 01175 Iași, loc. Iași, Aleea Ghica Vodă nr. 2, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 16.08.2019.
Selecția dosarelor de concurs se realizează în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de înscriere la selecție,perioadă în care candidații ale cător dosare sunt incomplete, le pot completa.

Probele eliminatorii și de aptitudini și concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 16.08.2019.
Informații suplimentare privind condițiile generale și specifice pentru ocuparea postului, tematica de concurs, locul, data și ora desfășurării probelor eliminatorii de aptitudini, baremele de promovare a acestora, precum și organizarea concursului se pot obține la sediul U.M. 01175 Iași, Aleea Ghica Vodă nr. 2, loc. Iași, pe site-ul Colegiului Medicilor Dentiști Iași, pe site-ul: www.forter.ro, precum și la tel.: 0232.242.046, int. 0111 – Biroul Resurse Umane.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns