UNITATEA MILITARĂ 01531 BRĂILA din cadrul Ministerului Apărării Naționale scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

UNITATEA MILITARĂ 01531 BRĂILA din cadrul Ministerului Apărării Naționale
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare:                                                                                         un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de familie (medic șef) – funcție militară.
Candidații declarați câștigători în urma concursului vor fi chemați/rechemați în activitate în corpul ofițerilor și vor dobândi
calitatea de cadru militar în activitate, cu drepturile și obligațiile care decurg din aceasta.
Condițiile generale și specifice pentru selecționarea candidaților în vederea chemării/rechemării în activitate, în corpul ofițerilor,
sunt prevăzute în art. 1 și art. 2 din Anexa 1 la Ord. ministrului apărării naționale nr. M.70/25.05.2016, cu modificările și completările
ulterioare, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 421/2016.

Candidații vor depune la sediul U.M. 01531 Brăila dosarul de înscriere la concurs care va duprinde documentele prevăzute la art. 3
din Anexa 2 la Ord. ministrului apărării naționale nr. M.70/25.05.2016, cu modificările și completările ulterioare, publicat în
Monitorul Oficial, Partea I, nr. 421/2016 și:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv
adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art.
541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății,
republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru
postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.

Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate. Actele prevăzute a fi
depuse în copie se prezintă însoțite de documentele originale pentru a fi certificate pentru conformitate cu originalul de către
Compartimentul Resurse Umane al U.M. 01531 Brăila, iar documentele tipizate se asigură candidaților prin grija structurii care
organizează selecția.
Înscrierea la concurs se face la sediul U.M. 01531 Brăila, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 11.10.2019 și postarea lui la sediul unității la punctul de relații cu publicul.
Selecția dosarelor de concurs se realizează în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de înscriere la selecție, perioadă în care candidații ale căror dosare sunt incomplete le pot completa.
Probele eliminatorii de aptitudini și concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicare.

Candidații declarați „admis” în urma selecției dosarelor de concurs vor parcurge preselecția – 3 (trei) probe eliminatorii de
aptitudini ce se vor desfășura în următoarea ordine: a) evaluarea psihologică; b) evaluarea nivelului pregătirii fizice; c) examinare
medicală. La fiecare probă eliminatorie participă numai candidații care au fost declarați „admis” la proba anterioară.
Candidații declarați „apt” și „admis” în urma desfășurării tuturor probelor de aptitudini pot participa la concursul pentru ocuparea
postului vacant, care constă în parcurgerea unei probe teoretice și a unei probe practice.
Informații suplimentare privind condițiile generale și specifice pentru ocuparea postului, conținutul dosarului de înscriere, locul,
data și ora desfășurării probelor eliminatorii de aptitudini, baremele de promovare a acestora, tematica, precum și data concursului se
pot obține la sediul U.M. 01531 Brăila, str. Aleea Industria Sârmei nr. 2, loc. Brăila, jud. Brăila și de pe site-ul: www.forter.ro.
Persoană de contact Militaru Iulian, tel.: 0239.684.697, int. 130.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns