UNITATEA MILITARĂ 01784 RÂMNICU VÂLCEA din cadrul Ministerului Apărării Naționale scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

UNITATEA MILITARĂ 01784 RÂMNICU VÂLCEA din cadrul Ministerului Apărării Naționale scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare:                                                                                               un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de familie la Cabinetul medical (cu staționar).
La concurs se pot prezenta medici specialiști, cu drept de liberă practică, conformați în specialitatea Medicină de familie, prin ordin al  ministrului sănătății.
Condițiile generale pentru ocuparea postului: pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească
următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu
modificările și completările ulterioare:
1) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și
domiciliul în România;
2) cunoaște limba română, scris și vorbit;
3) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
4) are capacitate deplină de exercițiu;
5) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de
familie sau de unitățile sanitare abilitate;
6) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
7) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în
legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar faceo incompatibilă cu exercitarea postului, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice pentru ocuparea postului: acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obținerii autorizației de acces la
informații clasificate, în cazul în care va fi declarat „admis”
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință
de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1)
lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările
ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru
care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei pentru fiecare participant (Ord. m.s. 869/2015, art. 31, anexa 1).

Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs stabilită este cea specifică ocupării posturilor de medici specialiști în specialitatea menționată, publicată pe site-ul m.s.:
http://www.ms.ro/tematica-pentru-examenul-de-medic-specialist-specialitatea-medicina-de-familie/
Înscrierile la concurs se fac la sediul U.M. 01784 Râmnicu Vâlcea, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 01.11.2019 și postarea
lui la sediul unității, la punctul de relații cu publicul.
Selecția dosarelor de concurs se realizează în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de înscriere la selecție, perioadă în care
candidații ale căror dosare sunt incomplete, le pot completa.
Concursul pentru ocuparea postului vacant se va desfășura la sediul U.M. 01784 Râmnicu Vâlcea și se va organiza în perioada cuprinsă între
31 și 90 de zile de la data de 01.11.2019.

Informații suplimentare privind condițiile generale și specifice pentru ocuparea postului, conținutul dosarului de înscriere, locul, data și ora
desfășurării concursului, tematica se pot obține zilnic, în intervalul orar 08,00-16,00, la sediul instituției din bd. Tudor Vladimirescu nr. 31,
Râmnicu Vâlcea, tel.: 0250.739.601, int. 146, 0250.739.602, int. 146, fax: 0250.735.673, e-mail: sagcf_vl@yahoo.com. Persoană de contact: șeful
personalului lt. col. Vătafu Gheorghe, tel.: 0723.181.910.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns