UNITATEA MILITARĂ 01867 MIHAI BRAVU din cadrul Ministerului Apărării Naționale scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

UNITATEA MILITARĂ 01867 MIHAI BRAVU din cadrul Ministerului Apărării Naționale
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare:                                                                                         un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de familie.
Condițiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:
1) să fie absolvenți cu diplomă de licență ai unei instituții de învățământ superior medical acreditate;
2) să dețină certificat de membru al colegiului de profil cu drept de liberă practică, potrivit reglementărilor în vigoare;
3) să fie confirmat(ă) ca medic specialist în specialitatea medicală corespunzătoare postului vacant, nu a fost sancționat(ă) și nu se află sub efectul vreunei sancțiuni dintre cele prevăzute în Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății,republicată, cu modificările și completările ulterioare;
4) nivelul de acces la informații clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al persoanei care dorește să candideze privind verificarea în vederea obținerii autorizației de acces la informații clasificate sau a certificatului de securitate, în situația în care va fi declarată „admisă”;
5) vechime în muncă de minimum un an.

Candidații vor depune la sediul Unității Militare 01867 Mihai Bravu dosarul de înscriere la concurs, care va cuprinde următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată comandantului Unității Militare 01867 Mihai Bravu – document tipizat;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar – conform cerințelor postului – pentru medici,medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale, cu drept de liberă practică, după caz, cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) certificatul de cazier judiciar;
g) adeverință eliberată de medicul de familie din care să rezulte antecedentele medicale patologice și faptul că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate;
j) copia certificatului de naștere;
k) fișa de examinare medicală – document tipizat;
l) fișa cu principalele date de stare civilă – document tipizat;
m) copia poliței de asigurare malpraxis, după caz;
n) formular de bază – date personale – document tipizat;
o) acordul scris al persoanei care dorește să candideze privind verificarea în vederea obținerii autorizației de acces la informații clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fișei postului, în condițiile în care este declarată „admis” la concurs.

Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate. Actele prevăzute a fi depuse în copie se prezintă însoțite de documentele originale pentru a fi certificate pentru conformitate cu originalul de Compartimentul Resurse Umane al U.M. 01867 Mihai Bravu, iar documentele tipizate se asigură candidaților prin grija structurii care organizează selecția.
Procedura de concurs presupune parcurgerea următoarelor etape:
– înscrierea la concurs – se face la sediul U.M. 01867 Mihai Bravu, str. Gării nr. 2, localitatea Mihai Bravu, jud. Giurgiu, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 02.08.2019;
– selecția dosarelor de concurs se realizează în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de înscriere la selecție, perioadă în care candidații ale căror dosare sunt incomplete le pot completa;
– afișarea rezultatelor verificării îndeplinirii condițiilor de participare la preselecție se afișează la sediul unității organizatoare
în cel mult 24 de ore de la expirarea termenului pentru selecția dosarelor de concurs;
– contestațiile privind dosarele respinse se adresează, în termen de două zile lucrătoare din momentul afișării rezultatului
selecției, comandantului unității militare organizatoare;
– soluționarea contestațiilor – în termen de două zile lucrătoare de la depunerea contestației;
– concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 02.08.2019, la sediul U.M. 01835, șos. București Ploiești, km 10,5, București.

Informații suplimentare privind condițiile generale și specifice pentru ocuparea postului, locul, data și ora desfășurării probelor eliminatorii de aptitudini, baremele de promovare a acestora, tematica se pot obține la sediul U.M. 01867 Mihai Bravu,str. Gării nr. 2, localitatea Mihai Bravu, jud. Giurgiu și pe site-ul: www.roaf.ro.

Persoană de contact sublocotenent Mihai Ungureanu, tel. 0744.877.827, int. 206, sau mr. dr. Laurențiu Tofan, tel.: 0722.678.801

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns