UNITATEA MILITARĂ 01871 DEVESELU (JUDEȚUL OLT) din cadrul Ministerului Apărării Naționale scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

UNITATEA MILITARĂ 01871 DEVESELU (JUDEȚUL OLT) din cadrul Ministerului Apărării Naționale scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare:

un post cu normă întreagă de medic Medicină generală cu drept de liberă practică (gradul profesional maxim admis medic Medicină generală cu drept de liberă practică), în comandamentul unității – personal civil contractual.

Condițiile generale și specifice pentru ocuparea postului sunt: a) deținerea cetățeniei române, a cetățeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și a domiciliului în România; b) cunoașterea limbii române, scris și vorbit; c) vârsta minimă reglementată de prevederile legale; d) deținerea capacității depline de exercițiu; e) deținerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; f) să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea; g) să fie absolvent al unei instituții de învățământ superior acreditate, cu diplomă de medicină generală cu drept de liberă practică; h) nivelul de acces la informații clasificate este secret, fiind necesar acordul scris al persoanei care dorește să candideze privind verificarea în vederea obținerii autorizației de acces la informații clasificate sau a certificatului de securitate, în situația în care va fi declarată admis; i) rezistență la efort fizic prelungit, lucru în echipă, rezistență la stres, abilități/calități și aptitudini corespunzătoare specificului postului; j) respectă programul orar al unității și prevederile regulamentului de ordine interioară aplicabil personalului civil contractual din Ministerul Apărării Naționale; k) răspunde solicitărilor de prezentare la unitate ori de câte ori este nevoie; l) respectă normele de protecție a muncii și PSI.

La înscrierea pentru concurs, candidații vor depune la sediul U.M. 01871 Deveselu, localizat în str. Nicolae Bălcescu nr. 17, comuna Deveselu, județul Olt, un dosar de înscriere cuprinzând următoarele acte: a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze; b) copie xerox de pe diploma de licență de medic medicină generală cu drept de liberă practică; c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs; d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare; e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la Ord. m.s. nr. 869/2015, cu modificările și completarile ulterioare; f) certificat de cazier judiciar în original; g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează; h) chitanță de plată a taxei de concurs; i) copia actului de identitate în termen de valabilitate. Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la casieria U.M. 01871 Deveselu, str. Nicolae Bălcescu nr. 17, comuna Deveselu, județul Olt.

Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate. Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoțite de documentele originale. Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic și poate fi găsită pe site-ul Ministerului Sănătății. Înscrierea la concurs se face la sediul U.M. 01871 Deveselu, str. Nicolae Bălcescu nr. 17, comuna Deveselu, județul Olt, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 28.06.2019. În cazul în care ultima zi de înscriere coincide cu o zi nelucrătoare, candidații vor putea depune dosarele de înscriere inclusiv în prima zi lucrătoare după expirarea celor 15. Concursul urmează a se desfășura în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 28.06.2019.

Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0249.515.736, int. 166.

Lasă un răspuns