UNITATEA MILITARĂ 02000 BUZĂU din Ministerul Apărării Naționale, scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

UNITATEA MILITARĂ 02000 BUZĂU din Ministerul Apărării Naționale
cu sediul în mun. Buzău, str. Hangarului nr. 2, jud. Buzău,
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare:                                                                                         un post cu normă întreagă de medic Medicină de familie cu drept de liberă practică.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști,
respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la
art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru
postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.

Graficul activităților pentru concurs presupune:
– în perioada 27.09–11.10.2019, intervalul orar 08,00–16,00, depunerea dosarelor de concurs (cu documentele prevăzute în
Anexa 2 la Ordinul ministrului apărării nr. M.70 din 25.05.2016) și achitarea taxei de participare la concurs de 150 de lei, la
sediul U.M. 02000 Buzău;
– 22.10.2019, ora 09,00, afișarea rezultatelor în urma analizării dosarelor, la sediul U.M. 02000 Buzău;
– 22–23.10.2019, în intervalul orar 09,00-16,00, depunerea contestațiilor, la sediul U.M. 02000 Buzău;
– 25.10.2019, ora 09,00, afișarea rezultatelor contestațiilor;
– 29.10.2019, ora 08,00, testare psihologică specifică, la U.M. 02606 București, str. Antiaeriană nr. 6;
– 31.10.2019, ora 08,00, evaluarea psihologică aptitudinală la Centrul de Investigații sociocomportamentale din București,
sector 6, bd. Iuliu Maniu nr. 13-15;
– 01.11.2019, între orele 09,00–12,00, evaluarea nivelului de pregătire fizică (în conformitate cu prevederile art. 113 și
anexei nr. 5 din „Regulamentul educației fizice militare”, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 149 din
13.12.2012, publicat în Monitorul Oficial nr. 88/11.02.2013, la U.M. 02000 Buzău.

Candidații vor avea asupra lor echipamentul sportiv și adeverință medicală din care să reiasă că sunt apți medical pentru susținerea probelor de evaluare a nivelului de pregătire fizică;
– în perioada 04–08.11.2019, evaluarea medicală pentru angajare, la Centrul Militar de Sănătate Buzău;
– 13.11.2019, ora 09,00, depunerea fișelor medicale de către candidații declarați „apt”, la sediul U.M. 02000 Buzău;
– 15.11.2019, începând cu ora 08,00, desfășurarea concursului (proba scrisă și proba practică), la sediul U.M. 02000 Buzău
și depunerea eventualelor contestații în urma luării la cunoștință a rezultatelor;
– 18.11.2019, începând cu ora 10,00, interviu la sediul U.M. 02000 Buzău, iar rezultatul interviului va fi afișat în data de
19.11.2019, ora 09,00;
– 20.11.2019, ora 11,00, afișarea rezultatelor concursului, al sediul U.M. 02000 Buzău.

Condițiile generale pentru participarea la concurs, în vederea chemării/rechemării în activitate în corpul ofițerilor, sunt
prevăzute în Anexa 1 la Ordinul ministrului apărării nr. M.70 din 25.05.2016, cu modificările și completările ulterioare, publicat
în Monitorul Oficial nr. 421/2016.
Condiții specifice:
– studii superioare de licență, gradul funcției căpitan;
– sursa de proveniență a candidaților: ofițeri în rezervă și ofițeri rezerviști voluntari, maiștri militari, subofițeri, soldați și
gradați profesioniști, în activitate, în rezervă sau rezerviști voluntari, persoane care dețin grad militar în rezervă dobândit în urma
îndeplinirii serviciului militar activ în calitate de militar în termen/termen redus ori de elev sau student la instituțiile de
învățământ din sistemul de apărare și securitate națională sau persoane care nu dețin grad militar;
– personal care are vârsta de cel mult 45 de ani la data acordării gradului și numirii în funcția pentru care candidează.

Detalii suplimentare privind condițiile, conținutul dosarelor, bibliografia și graficul complet al desfășurării concursului se
găsesc afișate la sediul U.M. 02000 Buzău sau se pot obține la tel.: 0238.723.556, persoană de contact Andreea Moroșanu.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns