UNITATEA MILITARĂ 02040 TUZLA scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

UNITATEA MILITARĂ 02040 TUZLA
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din funduri publice, cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului Ministrului Apărării Naționale nr. M68/2015 pentru aprobarea Normelor privind ocuparea prin concurs ori examen a unui post vacant sau
temporar vacant de personal civil contractual în Ministerul Apărării Naționale:                                                                                                                 un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Medicină de familie la Cabinetul medical în Secția Sprijin din Grupul 256 Elicoptere din Statul Major al Forțelor Navale.
Înscrierea la selecție se realizează la sediul unității (U.M. 02040, aerodrom Tuzla, jud. Constanța) prin depunerea unui dosar care cuprinde documentele prevăzute la art. 6, alin. (2) din Anexa 1 la Ord. m.s. nr. 869/2015, cu modificările și completările ulterioare,
astfel:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de medic și adeverința/certificatul de de confirmare în gradul profesional;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art.
541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății,
republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la Ord. m.s. nr. 869/2015, cu modificările și
completările ulterioare;
f) cazier judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul
pentru care candidează, eliberat cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
h) copia actului de identitate în termen de valabilitate;
i) chitanță de plată a taxei de concurs;
j) curriculum vitae – model european;
k) acordul scris al persoanei care dorește să candideze privind verificarea în vederea obținerii autorizației de acces la informații
clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fișei postului, în condițiile în care este declarată „admisă” la concurs.

Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la casieria U.M. 02039 Constanța (str. Fulgerului nr. 99).
Documentele tipizate se asigură candidaților prin grija spitalului, se completează de candidați și se depun la dosar în termenul
legal. Actele prevăzute a fi depuse în copie se prezintă și în original și se restituie după certificarea copiilor. Documentele prevăzute
la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs va fi afișată la sediul unității și pe site-ul: www.navy.ro
Înscrierile la concurs se fac la sediul U.M. 02040 Tuzla, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 20.12.2019, iar
concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 20.12.2019.
Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0771.541.373.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns