UNITATEA MILITARĂ 02129 MANGALIA scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

UNITATEA MILITARĂ 02129 MANGALIA
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, ale H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ord. ministrului apărării naționale nr. M68/2015, pentru aprobarea Normelor privind ocuparea prin concurs ori examen a unui post vacant sau temporar vacant de personal civil contractual în Ministerul Apărării Naționale, un post cu normă întreagă de medic Medicină generală cu drept de liberă practică la Asigurare Medicală la Structura de Sprijin Decizional din Divizionul 129 Nave Speciale și de Sprijin Logistic din Statul Major al Forțelor Navale.

Înscrierea la selecție se realizează la sediul unității (U.M. 02129, str. Portului nr. 32-35, loc. Mangalia, jud. Constanța) prin depunerea unui dosar care va cuprinde documentele prevăzute la art. 6, alin. (2) din Anexa 1 la Ord. m.s. nr. 869/2015, cu modificările și completările ulterioare, astfel:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu
modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la Ord. m.s. nr. 869/2015, cu modificările și completările ulterioare;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate;
j) curriculum vitae – model european;
k) acordul scris al persoanei care dorește să candideze privind verificarea în vederea obținerii autorizației de acces la informații clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fișei postului, în condițiile în care este declarată „admisă” la concurs.

Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la casieria U.M. 02022 Constanța (str. Fulgerului nr. 99).
Documentele se prezintă și în original și se restituie după certificarea copiilor. Documentele tipizate se asigură candidaților prin grija
unității, se completează de către candidați și se depun la dosar în termenul legal, cu excepția fișei de examinare medicală. Documentele
prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs va fi afișată la sediul unității și pe site-ul: www.bazanavala.ro
Înscrierea la concurs se face la sediul U.M. 02129 Mangalia, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 16.08.2019, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 16.08.2019.

Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0241.754.425, int. 127 sau 0741.053.027.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns