UNITATEA MILITARĂ 02145 CONSTANȚA scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

UNITATEA MILITARĂ 02145 CONSTANȚA
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, ale H.G. nr. 286/2011 și ale Ord.
ministrului apărării naționale nr. M68/2015:                                                   un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de familie – personal civil contractual.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde documentele prevăzute la art. 6 din H.G. nr. 286/2011, completat cu documentele prevăzute la art. 6, alin. 2, lit. d) din Anexa 1 la Ord. m.s. nr. 869/2015, cu modificările și completările ulterioare, astfel:
a) cererea de înscriere la selecție, în care candidatul menționează postul pentru ocuparea căruia dorește să participe la selecție – document tipizat;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști,respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la Ord. m.s. nr. 869/2015;
f) certificat de cazier judiciar, cu respectarea H.G. nr. 286/2011, Anexa, art. 3, lit. g);
g) adeverință eliberată de medicul de familie din care să rezulte antecedentele medicale patologice și faptul că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru postul pentru care candidează, cu respectarea H.G. nr. 286/2011, Anexa, art. 3, lit. e);
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate;
j) copia certificatului de naștere;
k) copia poliței de asigurare malpraxis;
l) curriculum vitae;
m) copie de pe carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate. Actele prevăzute a fi depuse în copie se prezintă însoțite de documentele originale şi se restituie după certificarea copiilor.

Documentele tipizate se asigură candidaților prin grija unității, se completează de către candidați și se depun la dosar în termenul legal, cu excepția fișei de examinare medicală.
Participarea la concurs se face respectând prevederile H.G. nr. 286/2011, art. 3 și Ord. m.s. nr. 869/2015, Anexa 1, art. 3,
alin. 2, lit. b).
De asemenea, anterior concursului, este necesară examinarea medicală specială; la concurs participă doar candidații declarați „apt pentru a desfășura activități în mediul hiperbar”. Examinarea medicală se desfășoară în conformitate cu prevederile FNMd/2- SMFN 30/2017, ce poate fi consultat la sediul unității.
Locul și perioada desfășurării examinării medicale se vor comunica ulterior.

Tematica de concurs va fi cea pentru examenul de rezidențiat în domeniul medicină 2019, fără punctele 29, 30, 31, 32 și va fi afișată la sediul unității.
Desfășurarea interviului prevăzut în H.G. nr. 286/2011, art. 18, se va face conform deciziei comisiei de concurs, prin eventuala echivalare cu proba practică a examenului din Ord. m.s. nr. 869/2015, Anexa 2.
Depunerea dosarelor se face la sediul Unității Militare 02145 Constanța, bd. 1 Mai nr. 19, Constanța, cod poștal 900123, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 02.08.2019.
În perioada de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor se va face verificarea condițiilor de participare la preselecție și se pot completa dosarele incomplete.
Concursul se va organiza și se va desfășura în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 02.08.2019, la o dată anunțată anterior.

Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0241.586.600, int. 202

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns