UNITATEA MILITARĂ 02210 BUCUREȘTI scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

UNITATEA MILITARĂ 02210 BUCUREȘTI
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare:                                                                                         un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de familie la Cabinetul medical al U.M. 02225 București din Ministerul Apărării Naționale – funcție de ofițer, gradul funcției căpitan.
Condițiile pentru selecționarea candidaților în vederea chemării/rechemării în activitate, în corpul ofițerilor:
1. Condițiile generale:
a) au cetățenie română și domiciliul stabil în România de cel puțin 6 luni, termen calculat de la data depunerii cererii de înscriere la
selecție;
b) nu au fost condamnați, nu se află în curs de urmărire penală și nu sunt trimiși în judecată sau judecați pentru săvârșirea unei
infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea
justiției, de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea profesiei, cu excepția situației în care
a intervenit reabilitarea;
c) nu fac parte din partide, formațiuni sau organizații politice, iar dacă sunt membri să se angajeze în scris că, la data
chemării/rechemării în activitate vor renunța la această calitate;
d) au vârsta de cel mult 45 de ani la data acordării gradului și numirii în funcția pentru care au candidat;
e) nu fac parte din organizații interzise de legislația românească și nu sunt membri ai unor organizații incompatibile cu regulile,
activitățile și atribuțiile specifice profesiei militare;
f) nu aparțin unor culte sau asociații/grupări religioase care contravin normelor de păstrare a ordinii publice, care încalcă bunele
moravuri sau afectează exercitarea profesiei militare;
g) nu sunt asociați unici și nu participă direct la administrarea sau conducerea unor organizații sau asociații comerciale, iar dacă se află
în una dintre aceste situații, se angajează în scris că, la data chemării/rechemării în activitate, vor renunța la această calitate;
h) fac dovada aptitudinii medicale pentru participarea la selecție, prin documente emise de medicul de familie;
i) își exprimă în scris acordul privind verificarea în vederea autorizării accesului la informații clasificate, potrivit legii, în cazul în care
sunt chemați în activitate, prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de
punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a
Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), înregistrarea audio-video a probei eliminatorii de evaluare a
nivelului pregătirii fizice;
j) candidații femei declară în scris că își asumă toate riscurile în situația în care, pe parcursul susținerii probelor de selecție, se află în
stare de graviditate/maternitate.
2. Condițiile specifice:
a) sunt absolvenți cu diplomă de licență ai unei instituții de învățământ superior medical acreditate;
b) dețin certificat de membru al colegiului de profil cu drept de liberă practică, potrivit reglementărilor în vigoare;
c) sunt confirmați ca medici specialiști în specialitatea Medicină de familie, nu au fost sancționați și nu se află sub efectul vreunei
sancțiuni dintre cele prevăzute în Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
d) dețin grad cel mult egal cu cel al funcției vacante (căpitan);
e) respectă principiul potrivit căruia militarii nu pot fi subordonați altora cu grade inferioare;
f) respectă principiul potrivit căruia ofițerii în activitate, proveniți în condițiile art. 36, alin. 1, lit. e), g) și k) din Legea nr. 80/1995
privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare, pot încadra funcții prevăzute în statele de organizare cu gradul
de cel mult locotenent-colonel/similar, cu excepția situațiilor în care, prin

Ghidul carierei militare, se prevede altfel;
g) dețin vechimea în specialitatea studiilor corespunzătoare ocupării postului vacant astfel încât să li se poată acorda gradul militar cu
respectarea prevederilor art. 48, alin. 3 și, respectiv, ale art. 75, alin. 2 și 4 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu
modificările și completările ulterioare.
Pentru ocuparea postului candidații trebuie să dețină aviz de liberă practică – Medicină de familie.
Preselecția constă în parcurgerea următoarelor probe eliminatorii de aptitudini:
a) evaluarea psihologică – la Centrul de investigații socio-comportamentale;
b) evaluarea nivelului pregătirii fizice – la U.M. 02210 București;
c) examinare medicală – se desfășoară în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului apărării naționale, al viceprim-ministrului,
ministrul afacerilor interne, al ministrului justiției, al directorului Serviciului Român de Informații, al directorului Serviciului de Informații
Externe, al directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale și al directorului Serviciului de Protecție și Pază nr.
M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014 pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru
admiterea în unitățile/instituțiile de învățământ militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională, pe perioada școlarizării
elevilor și studenților în unitățile/instituțiile de învățământ militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională, pentru
ocuparea funcțiilor de soldat/gradat profesionist, precum și pentru candidații care urmează a fi chemați/rechemați/încadrați în rândul
cadrelor militare în activitate/polițiștilor în serviciu/funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, cu
modificările și completările ulterioare, în cadrul unităților și structurilor sanitare care organizează selecția sau care asigură expertiza
medicală de specialitate pentru personalul unității unde se află și postul vacant, iar costurile acesteia se suportă de către fiecare candidat.

Probele eliminatorii de aptitudini se desfășoară în ordinea prevăzută mai sus, iar la fiecare probă participă numai candidații care au
fost declarați „admis” la proba anterioară. La examinarea psihologică participă numai candidații declarați „admis” în urma verificării
dosarelor de înscriere.
Rezultatele probelor eliminatorii de aptitudini prevăzute la lit. a) și b) nu pot fi contestate.
Candidații declarați „admis” la preselecție vor participa la concurs, care se va desfășura la sediul U.M. 02210 București, susținând
următoarele probe: a) analiza și evaluarea activității profesionale și științifice; b) proba scrisă; c) proba clinică/practică.
Concursul se va desfășura într-o perioadă cuprinsă între 31 și 90 de zile calendaristice de la data de 20.09.2019.
Aspectele detaliate privind modul de parcurgere a etapelor de selecție, probelor eliminatorii, a probelor de aptitudini, baremele la
evaluarea nivelului pregătirii fizice și calendarul desfășurării concursului vor fi afișate la sediul U.M. 02210 București, din municipiul
București, bd. Ghencea nr. 35-37, sector 5, în timp util.
Tematica de concurs stabilită este cea specifică ocupării posturilor de medici specialiști (în specialitatea Medicină de familie),
publicată pe site-ul Ministerului Sănătății.

Candidații care vor fi declarați câștigători în urma selecției vor fi chemați/rechemați în activitate, în corpul ofițerilor și vor dobândi
calitatea de cadru militar în activitate, cu drepturile și obligațiile care decurg din aceasta.
La înscrierea la concurs candidații vor depune la sediul U.M. 02210 București, din bd. Ghencea nr. 35-37, sector 5, un dosar
cuprinzând următoarele documente:
a) cerere de înscriere la selecție, în care candidatul menționează postul pentru ocuparea căruia dorește să participe la selecție;
b) copie de pe certificatul de naștere;
c) copie de pe cartea de identitate;
d) copie de pe certificatul de căsătorie (unde este cazul);
e) fișa cu principalele date de stare civilă – document tipizat al cărui model este prevăzut în Anexa nr. 2b în „M.R.U.-1, Norme privind
sistemul de gestiune a resurselor umane în Armata României”, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.105/2002*l), cu
modificările și completările ulterioare;
f) certificat de cazier judiciar;
g) copie de pe diploma de medic, specialitatea Medicină de familie;
h) copie de pe certificatul/adeverința de confirmare în gradul profesional;
i) copie de pe certificatul de membru al colegiului de profil, cu drept de liberă practică, după caz, avizat pe anul în curs;
j) copie de pe polița de asigurare malpraxis, după caz;
k) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu a fost sancționat de către colegiul de profil;
l) adeverință eliberată de medicul de familie din care să rezulte antecedentele medicale patologice și faptul că este apt din punct de
vedere fizic și neuropsihic;
m) formular de bază / date personale – document tipizat;
n) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la Ord. m.s. nr. 869/2015;
o) livretul militar sau adeverință eliberată de centrul militar zonal/județean/de sector care atestă calitatea de rezervist și, după caz,
efectuarea pregătirii militare;
p) declarația pe propria răspundere – document tipizat;
r) chitanță de plată a taxei de concurs în sumă de 150 de lei care se va achita la casieria U.M. 02210 București cu sediul în bd.
Ghencea nr. 35-37, sector 5, București.
Copiile actelor depuse la dosar vor fi însoțite de documentele originale. Documentele prevăzute la lit. f), k) și l) sunt valabile trei luni
și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Înscrierile la concurs se fac în termen de 15 zile calendaristice de la data de 20.09.2019., la sediul U.M. 02210
București din municipiul București, bd. Ghencea nr. 35-37, sector 5, de luni până vineri în intervalul orar 08,00-15,00, iar concursul se
organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicare.
Detaliile organizatorice necesare vor fi afișate la sediul U.M. 02210 București din municipiul București, bd. Ghencea nr. 35-37, sector
5.

Relații suplimentare se pot obține la Biroul Resurse Umane al U.M. 02210 București, tel.: 021.421.09.00, int. 439/404.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns