UNITATEA MILITARĂ 02210 BUCUREȘTI scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

UNITATEA MILITARĂ 02210 BUCUREȘTI
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare:                                                                                         un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de familie la Cabinetul medical al U.M. 02225 București din Ministerul Apărării Naționale, funcție de ofițer – gradul funcției căpitan.
Condițiile pentru selecționarea candidaților în vederea chemării/rechemării în activitate, în corpul ofițerilor:
1. Condiții generale:
a) au cetățenie română și domiciliul stabil în România de cel puțin 6 luni, termen calculat de la data depunerii cererii de
înscriere la selecție;
b) nu au fost condamnați, nu se află în curs de urmărire penală și nu sunt trimiși în judecată sau judecați pentru săvârșirea
unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică
înfăptuirea justiției, de fals, ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea profesiei, cu
excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
c) nu fac parte din partide, formațiuni sau organizații politice, iar dacă sunt membri, să se angajeze în scris că, la data
chemării/rechemării în activitate vor renunța la această calitate;
d) au vârsta de cel mult 45 de ani la data acordării gradului și numirii în funcția pentru care au candidat;
e) nu fac parte din organizații interzise de legislația românească și nu sunt membri ai unor organizații incompatibile cu
regulile, activitățile și atribuțiile specifice profesiei militare;
f) nu aparțin unor culte sau asociații/grupări religioase care contravin normelor de păstrare a ordinii publice, care încalcă
bunele moravuri sau afectează exercitarea profesiei militare;
g) nu sunt asociați unici și nu participă direct la administrarea sau conducerea unor organizații sau asociații comerciale,
iar dacă se află în una dintre aceste situații, se angajează în scris că, la data chemării/rechemării în activitate, vor renunța la
această calitate;
h) fac dovada aptitudinii medicale pentru participarea la selecție, prin documente emise de medicul de familie;
i) își exprimă în scris acordul privind verificarea în vederea autorizării accesului la informații clasificate, potrivit legii, în
cazul în care sunt chemați în activitate; prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr.
190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului
din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind
libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
înregistrarea audiovideo a probei eliminatorii de evaluare a nivelului pregătirii fizice;
j) candidații femei declară în scris că își asumă toate riscurile în situația în care, pe parcursul susținerii probelor de
selecție, se află în stare de graviditate/maternitate.

2. Condiții specifice:
a) sunt absolvenți cu diplomă de licență ai unei instituții de învățământ superior medical acreditate;
b) dețin certificat de membru al colegiului de profil cu drept de liberă practică, potrivit reglementărilor în vigoare;
c) sunt confirmați ca medici specialiști în specialitatea Medicină de familie și nu au fost sancționați și nu se află sub
efectul vreunei sancțiuni dintre cele prevăzute în Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
d) dețin grad cel mult egal cu cel al funcției vacante (căpitan);
e) respectă principiul potrivit căruia militarii nu pot fi subordonați altora cu grade inferioare;
f) respectă principiul potrivit căruia ofițerii în activitate, proveniți în condițiile art. 36, alin. 1, lit. e), g) și k) din Legea nr.
80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare, pot încadra funcții prevăzute în statele de
organizare cu dragul de cel mult locotenent-colonel/similar, cu excepția situațiilor în care, prin Ghidul carierei militare, se
prevede altfel;
g) dețin vechimea în specialitatea studiilor corespunzătoare ocupării postului vacant astfel încât să și se poată acorda
gradul militar cu respectarea prevederilor art. 48, alin. 3 și, respectiv, ale art. 75, alin. 2 și 4 din Legea nr. 80/1995 privind
statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare.
Pentru ocuparea postului candidații trebuie să dețină aviz de liberă practică – Medicină de familie.
Preselecția constă în parcurgerea următoarelor probe eliminatorii de aptitudini:
a) evaluarea psihologică – la Centrul de investigații socio-comportamentale;
b) evaluarea nivelului pregătirii fizice – la U.M. 02210 București;
c) examinarea medicală – se desfășoară în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului apărării naționale, al
viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, al ministrului justiției, al directorului Serviciului Român de Informații, al
directorului Serviciului de Informații externe, al directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale și al directorului
Serviciului de Protecție și Pază nr. M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014 pentru aprobarea baremelor medicale privind
efectuarea examenului medical pentru admiterea în unitățile/instituțiile de învățământ militar, de informații, de ordine publică
și de securitate națională, pe perioada școlarizării elevilor și studenților în unitățile/instituțiile de învățământ militar, de
informații, de ordine publică și de securitate națională, pentru ocuparea funcțiilor de soldat/gradat profesionist, precum și
pentru candidații care urmează a fi chemați/rechemați/încadrați în rândul cadrelor militare în activitate/polițiștilor în
serviciu/funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, cu modificările și completările
ulterioare, în cadrul unităților și structurilor sanitare care organizează selecția sau care asigură expertiza medicală de
specialitate pentru personalul unității unde se află și postul vacant, iar costurile acesteia se suportă de către fiecare candidat.
Probele de aptitudini se desfășoară în ordinea prevăzută mai sus, iar la fiecare probă participă numai candidații care au
fost declarați „admis” la proba anterioară. La examinarea psihologică participă numai candidații declarați „admis” în urma
verificării dosarelor de înscriere.

Rezultatele probelor eliminatorii de aptitudini prevăzute la lit. a) și b) nu pot fi contestate.
Candidații declarați „admis” la preselecție vor participa la concurs, care se va desfășura la sediul U.M. 02210 București,susținând următoarele probe:
1) analiza și evaluarea activității profesionale și științifice;
2) proba scrisă:
3) proba clinică/practică.
Concursul se va desfășura într-o perioadă cuprinsă între 31 și 90 de zile calendaristice de la data de 29.11.2019.
Aspectele detaliate privind modul de parcurgere a etapelor de selecție, probelor eliminatorii, a probelor de aptitudini,
baremele la evaluarea nivelului pregătirii fizice și calendarul desfășurării concursului vor fi afișate la sediul U.M. 02210
București, bd. Ghencea nr. 35-37, sector 5, în timp util.
Tematica de concurs stabilită este cea specifică ocupării posturilor de medici specialiști (în specialitatea Medicină de
familie), publicată pe site-ul Ministerului Sănătății.
Candidații care vor fi declarați câștigători în urma selecției vor fi chemați/rechemați în activitate, în corpul ofițerilor și
vor dobândi calitatea de cadru militar în activitate, cu drepturile și obligațiile care decurg din acestea.

La înscrierea pentru concurs candidații vor depune la sediul U.M. 02210 București, bd. Ghencea nr. 35-37, sector 5, un dosar cuprinzând următoarele documente:
a) cerere de înscriere la selecție, în care candidatul menționează postul pentru care dorește să participe la selecție;
b) copia certificatului de naștere;
c) copie de pe cartea de identitate;
d) copie de pe certificatul de căsătorie (unde este cazul);
e) fișa cu principalele date de stare civilă – document tipizat al cărui model este prevăzut în Anexa nr. 2b în „M.R.U.-1,
Norme privind sistemul de gestiune a resurselor umane în Armata României”, aprobate prin Ordinul ministrului apărării
naționale nr. M.105/2002*1), cu modificările și completările ulterioare;
f) certificat de cazier judiciar;
g) copie de pe diploma de medic, specialitatea Medicină de familie;
h) copie de pe certificatul/adeverința de confirmare în gradul profesional;
i) copie de pe certificatul de membru al colegiului de profil, cu drept de liberă practică, după caz, avizat pe anul în curs;
j) copie de pe polița de asigurare malpraxis, după caz;
k) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f),
la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
l) adeverință eliberată de medicul de familie din care să rezulte antecedentele medicale patologice și faptul că este apt din
punct de vedere fizic și neuropsihic;
m) formular de bază/date personale – document tipizat;
n) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la Ord. m.s. nr. 869/2015;
o) livretul militar sau adeverința eliberată de centrul militar zonal/județean/de sector care atestă calitatea de rezervist și,
după caz, efectuarea pregătirii militare;
p) declarația pe propria răspundere – document tipizat;
r) chitanță de plată a taxei de înscriere, respectiv 150 de lei care se va achita la casieria U.M. 02210 București, cu sediul
în bd. Ghencea nr. 35-37, sector 5, București.
Copiile actelor depuse la dosar vor fi însoțite de documentele originale. Documentele prevăzute la lit. f), k) și l) sunt
valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Înscrierile la concurs se fac în termen de 15 zile calendaristice de la data de 29.11.2019 la sediul U.M. 02210 București din municipiul București bd. Ghencea nr. 35-37, sector 5, de luni până vineri, în intervalul orar 08,00-
15,00.
Detaliile organizatorice necesare vor fi afișate la sediul U.M. 02210 București.
Relații suplimentare se pot obține la Biroul Resurse Umane al U.M. 02210 București, tel.: 021.421.09.00, int. 439/404.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns