UNITATEA MILITARĂ 02238 BUCUREȘTI din cadrul Ministerului Apărării Naționale scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

UNITATEA MILITARĂ 02238 BUCUREȘTI din cadrul Ministerului Apărării Naționale scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare:                                                                                         un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de familie în cadrul microstructurii Cabinet medical (cu staționar).
Condiții de participare: studii de specialitate, absolvent licențiat al institutului de învățământ superior medical, medic specialist
confirmat în specialitatea Medicină de familie;
Autorizații speciale pentru exercitarea atribuțiilor: certificat de membru al Colegiului Medicilor din România, cu viza pe anul în curs.
Condiții de înscriere: vechime în muncă și/sau în specialitatea studiilor 4 ani.

Conținutul dosarului de înscriere:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist Medicină de familie;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art.
541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății,
republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la Ord. m.s. nr. 869/2015;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru
postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs (se achită la sediul U.M. 02238 București);
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate și copia certificatului de căsătorie, dacă este cazul;
j) acordul scris al persoanei care dorește să candideze privind verificarea în vederea obținerii autorizației de acces la informații
clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fișei postului, în condițiile în care este declarată „admisă” la concurs.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.

Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea Medicină de familie, publicată pe site-ul
Ministerului Sănătății (doar pentru proba scrisă și proba practică).
Situația privind dosarele admise sau respinse se afișează la sediul U.M. 02238, , str. Crinului nr. 2, sector 1, București și pe pagina
de internet: www.sapl.ro.
Contestațiile privind dosarele respinse se adresează în termen de două zile lucrătoare din momentul afișării situației privind
dosarele admise sau respinse, comandantului U.M. 02238 București.
Înscrierile la concurs se fac la sediul U.M. 02238, str. Crinului nr. 2, sector 1, București, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 11.10.2019, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 11.10.2019.

Persoană de contact: p.c.c. Mariniuc Gabriela, tel.: 021.436.39.35. int. 111 sau 177.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns