UNITATEA MILITARĂ 02628 CARACAL din cadrul Ministerului Apărării Naționale scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

UNITATEA MILITARĂ 02628 CARACAL din cadrul Ministerului Apărării Naționale scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile art. 5, alin. (4) din Anexa 1 la Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare,
precum și prevederile Ord. ministrului apărării naționale nr. M.70/2016, cu modificările și completările ulterioare:                                                             un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de familie (medic șef) – funcție militară.
Candidații declarați cârștigători în urma concursului vor fi chemați/rechemați în activitate în corpul ofițerilor și vor dobândi
calitatea de cadru militar în activitate, cu drepturile și obligațiile care decurg din aceasta, conform Legii nr. 80/1995 privind statutul
cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare. Gradul funcției – maior, gradul maxim care poate fi obținut la chemarea
în activitate – locotenent.
Condițiile generale pentru selecționarea candidaților în vederea chemării/rechemării în activitate, în corpul ofițerilor, sunt
prevăzute în art. 1, alin (1), din Anexa 1 la Ord. ministrului apărării naționale nr. M.70/25.05.2016, cu modificările și completările
ulterioare, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 421/2016.
Îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 1, alin. (1), lit. a), c), e)–g), i), i1
), i2
) și j) se declară pe proprie răspundere, în cuprinsul
cererii de înscriere la selecție.

Condițiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:
1) este absolvent(ă) cu diplomă de licență a unei instituții de învățământ superior medical acreditată;
2) deține certificat de membru al colegiului de profil cu drept de liberă practică, potrivit reglementărilor în vigoare;
3) este confirmat(ă) ca medic în specialitatea Medicină de familie, nu a fost sancționat(ă) și nu se află sub efectul vreunei
sancțiuni dintre cele prevăzute în Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
4) postul este prevăzut cu acces la informații clasificate, fiind necesar acordul scris al persoanei care dorește să candideze privind
verificarea în vederea obținerii autorizației de acces la informații clasificate, în situația în care va fi declarată „admis”.
Candidații vor depune la sediul U.M. 02628 Caracal dosarul de înscriere la concurs care va cuprinde următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată comandantului U.M. 02628 Caracal – document tipizat;
b) copia certificatului de naștere;
c) copia actului de identitate în termen de valabilitate;
d) fișa de examinare medicală – document tipizat;
e) fișa cu principalele date de stare civilă – document tipizat;
f) certificatul de cazier judiciar;
g) copia diplomei de medic;
h) copia certificatului/adeverinței de confirmare în gradul profesional;
i) copie a certificatului de membru al colegiului de profil, cu drept de liberă practică, după caz, cu viza pe anul în curs;
j) copie a poliței de asigurare malpraxis, după caz;
k) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art.
541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății,
republicată, cu modificările ulterioare;
l) adeverință eliberată de medicul de familie din care să rezulte antecedentele medicale patologice și faptul că este apt din punct
de vedere fizic și neuropsihic;
m) formular de bază – date personale – document tipizat;
n) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la Ordinul m.s. nr. 869/2015;
o) acordul scris al persoanei care dorește să candideze privind verificarea în vederea obținerii autorizației de acces la informații
clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fișei postului, în condițiile în care este declarată „admis” la concurs.
p) livretul militar sau adeverința eliberată de centrul militar zonal/județean/de sector care atestă calitatea de rezervist și, după
caz, efectuarea pregătirii militare sau adeverința eliberată de centrul militar zonal/județean/de sector care atestă că persoana nu are
obligații militare și nu deține grad militar în rezervă;
r) declarație pe propria răspundere privind obligativitatea de a-și desfășura activitatea timp de cel puțin 4 ani de la chemarea în
activitate în corpul ofițerilor, în cadrul unității în care va fi numit – document tipizat.
s) chitanță de plată a taxei de concurs în valoare de 150 de lei.

Documentele prevăzute la lit. f), k) și l) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate. Actele prevăzute a fi depuse în copie se prezintă însoțite de documentele originale pentru a fi certificate pentru conformitate cu originalul de către Compartimentul Resurse Umane al U.M. 02628 Caracal, iar documentele tipizate se asigură candidaților prin grija structurii care organizează selecția.
Procedura de concurs presupune parcurgerea următoarelor etape:
– înscrierea la concurs – se face la sediul U.M. 02628 Caracal, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 04.10.2019 și postarea lui la sediul unității la punctul de relații cu publicul;
– selecția dosarelor de concurs se realizează în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de înscriere la selecție,
perioadă în care candidații ale căror dosare sunt incomplete le pot completa;
– afișarea rezultatelor verificării îndeplinirii condițiilor de participare la preselecție se afișează la sediul unității organizatoare în
cel mult 24 de ore de la expirarea termenului pentru selecția dosarelor de concurs;
– contestațiile privind dosarele respinse se adresează, în termen de două zile lucrătoare din momentul afișării rezultatului
selecției, comandantului unității militare organizatoare;
– soluționarea contestațiilor – în termen de două zile lucrătoare de la depunerea contestației;
– probele eliminatorii de aptitudini și concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicare.
Candidații declarați „admis” în urma selecției dosarelor de concurs vor parcurge preselecția – 3 (trei) probe eliminatorii de
aptitudini ce se vor desfășura în următoarea ordine: a) evaluarea psihologică; b) evaluarea nivelului pregătirii fizice; c) examinare
medicală. La fiecare probă eliminatorie participă numai candidații care au fost declarați „admis” la proba anterioară. Desfășurarea
probei eliminatorii de evaluare a nivelului pregătirii fizice se înregistrează cu mijloace audio-video.

Candidații declarați „apt” și „admis” în urma desfășurării tuturor probelor de aptitudini pot participa la concursul pentru
ocuparea postului vacant, care constă în parcurgerea unei probe teoretice și a unei probe practice.
Informații suplimentare privind condițiile generale și specifice pentru ocuparea postului, tematica, locul, data și ora desfășurării
probelor eliminatorii de aptitudini, baremele de promovare a acestora, precum și organizarea concursului se pot obține la sediul U.M.
02628 Caracal, str. Carpați nr. 137, județul Olt și pe site-ul: www.forter.ro. Persoană de contact Micu Nicușor, tel.: 0249.511.300, int. 111.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns