PUBLICATIE Privind organizarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea titlului de medic specialist în specialitatea Anestezie şi terapie intensivă, sesiunea 11 septembrie 2021, simultan cu examenul EDA

Examene

Ministerul Sănătăţii  organizează începând cu data de 11 septembrie 2021 sesiune de examen pentru obţinerea titlului de medic specialist în specialitatea Anestezie şi terapie intensivă, simultan cu examenul EDA, pentru medicii care finalizează pregătirea în specialitate până la data de 31 decembrie 2021, cu respectarea prevederilor  Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidentiatului, cu modificările și completările ulterioare.

La acest examen se pot prezenta:

 1. Medicii rezidenţi, inclusiv cadrele didactice şi de cercetare ştiinţifică medicală, confirmate în rezidenţiat, care până la data de 31 decembrie 2021 încheie stagiul de pregătire (inclusiv audierea cursurilor-conferinţă), conform curriculei aprobate pentru această specialitate;
 2. Medicii rezidenţi aflaţi în ultimele 6 luni dinaintea finalizării integrale a pregătirii (în situația în care încheie stagiul de pregătire, inclusiv audierea cursurilor-conferinţă, în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2022-11 martie 2022, inclusiv), pe baza propunerii/recomandarii coordonatorului de program de rezidenţiat, cu obligaţia finalizării de către aceştia a programului de pregătire, în condiţiile prevăzute de art. 15 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidentiatului,  cu modificările și completările ulterioare.
 3. Medicii rezidenţi, cadrele didactice şi de cercetare ştiinţifică medicală, confirmate în rezidenţiat, sau medicii specialişti și primari care au efectuat cea de a doua specialitate, care  au încheiat stagiul de pregătire şi nu au susţinut acest examen sau nu l-au promovat în sesiunile anterioare. Prezentarea la examen  se face cu respectarea prevederilor  Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, cu modificările şi completările ulterioare,  respectiv  în  termen de maximum 5 ani de la data încheierii programului de pregătire.
 4. Medicii specialişti sau primari care au efectuat cu aprobarea Ministerului Sănătăţii pregătire în vederea obţinerii celei de-a doua specialităţi şi care, până la data de 31 decembrie 2021, încheie stagiul de pregătire  în noua specialitate;
 5. Medicii specialişti și primari care au efectuat cea de a doua specialitate, pot solicita prezentarea la examen în acesată sesiune, în condiţiile prevăzute la punctul nr. 2, în situația în care încheie stagiul de pregătire, inclusiv audierea cursurilor-conferinţă, în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2022-11 martie 2022, inclusiv, pe baza propunerii/recomandarii coordonatorului de program de pregătire, cu obligaţia finalizării de către aceştia a programului de pregătire, în condiţiile prevăzute de art. 15 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidentiatului,  cu modificările și completările ulterioare.
 6. Medicii care au efectuat specializare prin Ministerul Educaţiei Naţionale şi care finalizează pregătirea până la data de 31 decembrie 2021*);

            Examenul pentru obţinerea titlului de medic specialist în specialitatea Anestezie şi terapie intensivă, simultan cu examenul EDA va debuta cu proba scrisă.

            Proba scrisă a examenului se va desfășura la data de 11 septembrie 2021, în centrul universitar București, simultan cu examenul EDA organizat la nivel european.

      Probele clinice și practice ale examenului, se vor desfăşura în centrele universitare București, Cluj-Napoca, Iași, Târgu Mureș și Timișoara, cu respectarea prevederilor  Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidentiatului, cu modificările și completările ulterioare și ale ordinului comun al MSP şi MECT nr. 1141/1386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, cu modificările și completările ulterioare.

Tematica specialității după care se vor desfăşura examenele în sesiunea 11 septembrie 2021, a fost publicată în săptămânalul “Viaţa Medicală”, şi este postată pe pagina web a Ministerului Sănătăţii www.ms.ro, la rubrica Informare/Cursuri, concursuri, examene/Tematici.

DESFĂŞURAREA EXAMENULUI:

Examenul constă din proba scrisă,  probele clinice și proba practică, conform prevederilor tematicii valabile.

Prima probă de examen, proba scrisă, se va desfășura sâmbătă 11 septembrie 2021, în centrul universitar București.

 1. Proba scrisă (testul A şi testul B), cu 120 de întrebări cu răspunsuri multiple, la alegere. Fiecare test are 60 întrebări, durează 2 ore şi se susţine după testele-grilă elaborate de către Societatea Europeană de Anestezie.

Nota minimă pentru promovarea probei scrise, este dată de realizarea punctajului minim echivalent notei 7.00.

 1. Probele clinice şi proba practică, se susţin conform tematicii de examen.

Acestea se vor susține după promovarea probei scrise, în centrele universitare: București, Cluj- Napoca, Iași, Timișoara și Tg. Mureș.

Nota minimă pentru promovarea probelor clinice/practice este 7,00

Candidații obțin titlul de calificare după finalizarea sesiunii de examen și confirmarea rezultatelor obținute de aceștia, prin Ordin al ministrului sănătăţii.

Pentru candidaţii  care vor susține examenul în condiţiile prevăzute de art. 15 (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009, cu încheierea stagiului de pregătire în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2022-11 martie 2022, confirmarea ca medic specialist, se va face pe baza adeverinţei eliberate după finalizarea pregătirii, de unitatea angajatoare  pentru rezidenţi, respectiv de coordonatorul de stagiu pentru cei aflaţi la pregătire în cea de a doua specialitate în regim cu taxă. Din acest document, trebuie să rezulte efectuarea integrală a pregătirii de specialitate, conform prevederilor OG nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, cu modificările şi completările ulterioare. Aceste documente doveditoare, vor avea: antetul unității sanitare emitente, număr și dată de eliberare, semnătura managerului  și ștampila unității respective.

Candidații vor fi confirmați cu titlul Specialist dacă promovează cu minim nota 7,00 fiecare probă a examenului, obţinând în final media 7,00.

Nota minimă pentru obţinerea şi a Diplomei Europene în Anestezie şi Terapie Intensivă este  punctajul minim european pentru proba scrisă, stabilit de către Societatea Europeană de Anestezie.

ÎNSCRIERI

 1. Medicii rezidenţi din reţeaua de asistenţă medicală, pot depune personal dosarele de înscriere sau le pot transmite prin servicii poștale, Direcţiilor de Sănătate Publică Judeţene din centrele universitare București, Cluj- Napoca, Iași, Timișoara și Tg. Mureș, în perioada 11 august-20 august 2021, inclusiv.
 2. Candidaţii care finalizează pregătirea în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2022-11 martie 2022 inclusiv, pot depune personal dosarele de înscriere sau le pot transmite prin servicii poștale, în perioada 11 august-20 august 2021, inclusiv, pe adresa Serviciului de Perfecționare în Sănătate Publică și Recunoaștere Profesională al Ministerului Sănătății din Bodești, nr. 1, sector 2, Bucureşti.
 3. Cadrele didactice şi de cercetare ştiinţifică medicală, precum şi specialiştii aflaţi la a doua specialitate în regim cu taxă, pot depune personal dosarele de înscriere sau le pot transmite prin servicii poștale, în perioada 11 august-20 august 2021, inclusiv, pe adresa Serviciului de Perfecționare în Sănătate Publică și Recunoaștere Profesională al Ministerului Sănătății din Bodești, nr. 1, sector 2, Bucureşti.
 4. Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii, care au efectuat specializare prin Ministerul Educaţiei Naţionale pot depune personal dosarele de înscriere sau le pot transmite prin servicii poștale, în perioada 11 august-20 august 2021, inclusiv, pe adresa Serviciului de Perfecționare în Sănătate Publică și Recunoaștere Profesională al Ministerului Sănătății din  Bodești, nr. 1, sector 2, Bucureşti

Dosarul de înscriere al tuturor candidaţilor va cuprinde:

 1. cerere tip de înscriere, în care se vor menţiona: specialitatea, centrul universitar în care s-a efectuat pregătirea, direcția de sănătate publică unde doreşte să se transmită certificatul de medic specialist, adresa e-mail şi un număr de telefon de contact. Formularul de completat va fi disponibil începând cu data de 11 august 2021 pe pagina web a Ministerului Sănătății și a instituțiilor care vor efectua înscrierile la examen;
 2. copia buletinului de identitate/cărţii de identitate sau pașaportul, documente ce trebuie să fie în termen de valabilitate;
 3. copia a diplomei de medic, medic dentist sau farmacist (licenţă);
 4. copia certificatului/adeverinței de medic specialist sau primar pentru candidaţii aflați la a doua specialitate;
 5. copii ale documentelor care atestă schimbarea numelui (certificat de căsătorie, divorţ etc.), dacă este cazul;
 6. copia carnetului de rezident din care să reiasă efectuarea tuturor stagiilor cuprinse în curricula specialităţii, respectiv absolvirea cu note a tuturor colocviilor în urma stagiilor obligatorii efectuate;
 7. copii ale documentelor care atesta stagiile de pregătire cu note/calificativ, pentru medicii aflaţi la cea de a doua specialitate în regim cu taxă, care nu au carnet de rezident;
 8. copii ale documentelor care atestă stagiile recunoscute din prima specialitate, pentru cei ce finalizează  pregătirea pentru a doua specialitate (unde este cazul);
 9. adeverinţă –în original-eliberată de unitatea sanitară în care este încadrat rezidentul, din care să reiasă tipul contractului individual de muncă (pe perioadă determinată sau nedeterminată), numărul Ordinului de confirmare în rezidenţiat, vechimea ca medic rezident, la data de 31.12.2021, respectiv data încheierii pregătirii, pentru perioada cuprinsă între  01.2022-11.03.2022, după caz.
 10. pentru medicii care au efectuat cea de a doua specialitate în regim cu taxă, adeverinţa de finalizare a pregătirii în specialitate va fi eliberată de coordonatorul de program în specialitate. Acest document trebuie să poarte antetul unității sanitare emitente, număr și dată de eliberate și ștampila rotundă a unității.
 11. recomandarea coordonatorului în rezidenţiat, respectiv pe cea a coordonatorului de pregătire în a doua specialitate, obligatorie pentru cei care încheie pregătirea în perioada 01.01.2022-11.03.2022, inclusiv. Acest document va avea semnătura și parafa coordonatorului programului de pregătire în specialitate, antetul unității sanitare emitente, numărul și data de eliberare a documentului, precum și ștampila unității respective.
 12. medicii rezidenţi care au efectuat diferite perioade de stagii în străinătate, vor depune şi aprobarea Ministerului Sănătăţii de recunoaştere a acestor stagii
 13. chitanţa de plată a taxei de 300 de lei, prin mandat poştal sau prin ordin de plată, achitate pe numele candidatului, în contul IBAN RO36TREZ70020E365000XXXX, CUI 4266456, DTMB (Direcţia de Trezorerie a Municipiului Bucureşti), beneficiar Ministerul Sănătăţii, adresa: str. Cristian Popişteanu, nr. 1-3, sector 1, Bucureşti, cod: 010024. La locul pentru corespondenţă se va menţiona „Taxă examen specialist”.
 14. copii ale documentelor ce atestă achitarea la zi a sumelor aferente pregătirii pentru medicii care au efectuat pregătire în cea de a doua specialitate.
 15. declarația pe proprie răspundere a candidatului, că documentele depuse la dosarul de înscriere în copie, sunt conforme cu originalele deținute.

Dosarele de înscriere ale candidaților, pot fi transmise pe răspunderea candidatului, prin orice serviciu poștal, la adresele indicate pentru depunere.

Direcţiile  de Sănătate Publică Județene vor completa listele candidaților on-line la adresa: http://examene.meddb.ro,  până la data de  24 august 2021, ora 16,00.

Tabelele cuprinzând candidaţii înscrişi prin instituțiile teritoriale, pe suport de hârtie,  însoţite de adresa semnată de conducerea instituției, se vor transmite până la data de 26 august 2021,  pe adresa  Ministerului Sănătăţii, str. Bodești, nr. 1, sector 2, Bucureşti.

Tabelele vor cuprinde următoarele rubrici:

Judeţ

Numele şi prenumele cu iniţiala tatălui

Specialitatea in care este confirmat rezident

Nr. Ord. MS de confirmare

Data încheierii stagiului de pregătire

Unitatea de încadrare cu contract de munca pe durata  nedeterminata/judeţ

Centrul univ. în care s-a efectuat pregătirea

DSP pentru trimitere certificat spec

Nr. chitanta plata taxa examen

Nr.

Telefon

de contact/mail

 

 

 

 

 

Se va codifica “FP” pentru rezidenţii încadraţi pe perioadă determinată

 

 

 

 

Candidaţii vor fi înscrişi în tabele cu numele şi prenumele corect conform actului de identitate în termen de valabilitate, utilizând caracterele  diacritice: Ă,Î,Â,Ş,Ţ.

Întreaga responsabilitate a completării corecte  a datelor din  tabel  revine direcţiilor  de sănătate publică.

LISTELE NOMINALE ALE CANDIDAŢILOR

Listele candidaţilor admişi la proba scrisă va fi comunicată prin publicare pe site-ul www.ms.ro, la rubrica Specialiști – examene și concursuri naționale, la data de 09 septembrie 2021.

PRECIZĂRI IMPORTANTE

 1. Rezidenţii care din motive obiective, după susţinerea examenului de specialist, întrerup pregătirea, au obligaţia de a informa  în scris Ministerul Sănătăţii,  asupra situaţiei survenite, în termen de maximum 10 zile de la apariția acesteia,  în vederea confirmării ca specialist după completarea pregătirii.
 2. Rezidenţilor care nu se prezintă la examen (cu excepţia celor care au aprobarea Ministerului Sănătăţii de prelungire a stagiului de rezidenţiat) sau nu promovează examenul de specialist, le încetează stagiul de pregătire în rezidenţiat la finalizarea pregătirii.
 3. Taxa de examen se poate returna, pe baza solicitării candidatului, în situația dosarelor respinse. Candidații absenți, pot beneficia de reportarea taxei achitate pentru sesiunea următoare sau pot beneficia de returnarea taxei, la solicitarea scrisă a candidatului, după finalizarea sesiunii de examen și centralizarea situației prezentării candidaților la examen.
 4. Candidații care transmit dosare de înscriere cu documente incomplete și/sau incorecte, ale căror dosare nu se vor completa cu toate documentele necesare prezentării la examen, până la data de 07.09.2021, nu vor fi admiși la examen.
 5. Candidații care la afișarea listelor nominale vor constata greșeli de redactare ale numelui vor înștiința secretarul comisiei de examen și vor depune la comisie o copie a actului de identitate

________________________________________________________________________

*) Cetăţenii străini care au efectuat specializare prin Ministerul Educaţiei Naționale, vor depune personal sau vor transmite prin servicii poștale dosarele de înscriere, în perioada 11 august-20 august 2021 inclusiv, la Serviciul de Perfecționare în Sănătate Publică și Recunoaștere Profesională al Ministerul Sănătății din str. Bodești, nr. 1, sector 2, București.

Acestea vor conține:

 1. cerere de înscriere tip, formularul de completat va fi disponibil începând cu data de 11 august 2021 pe pagina web a Ministerului Sănătății.
 2. adeverință eliberată de UMF Aceasta trebuie să conțină: specializarea, durata stagiului de specializare și perioada în care au efectuat stagiile, aprobarea Ministerului Educației Naționale de înscriere la specializare, forma de specializare – cont propriu valutar, bursier al statului român, bursier al altui stat, precizare întreruperi stagii pregătire dacă este cazul, recunoaștere/echivalare stagii dacă este cazul etc., să precizeze că solicitantul și-a achitat toate taxele școlare pe toată perioada de specializate și nu are datorii față de universitatea respectivă.
 3. copia aprobării Ministerului Educației Naționale de înscriere la specializare.
 4. caracterizare emisă de coordonatorul stagiului de specializare  din care să reiasă efectuarea stagiilor de specializare la data susținerii examenului și recomandarea de prezentare la examenul de specialitate.
 5. adeverinţă pentru fiecare stagiu de specializare prevăzut în curriculumul specialităţii, cu durată de pregătire și notă.
 6. copii ale documentelor de recunoaștere/echivalare stagii aprobate de Ministerul Sănătății, unde este cazul
 7. copie legalizată a diplomei de medic (licenţă).
 8. copie tradusă şi legalizată a diplomei de medic (licenţă), în cazul când aceasta este eliberată de un alt stat
 9. copia documentelor de identitate.
 10. copia documentelor pentru schimbarea numelui, acolo unde este cazul.
 11. chitanţa de plata a taxei de examen în valoare de 300 de lei, achitată prin mandat poştal sau prin ordin de plată, pe numele candidatului, în contul IBAN RO36TREZ70020E365000XXXX, CUI 4266456, DTMB (Direcţia de Trezorerie a Municipiului Bucureşti), beneficiar Ministerul Sănătăţii, adresa: str. Cristian Popişteanu, nr. 1-3, sector 1, Bucureşti, cod: 010024. La locul pentru corespondenţă se va menţiona „Taxă examen specialist”.
 12. declarația pe proprie răspundere a candidatului, că documentele depuse la dosarul de înscriere în copie, sunt conforme cu originalele deținute.

ooooo 000 ooooo

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns