ÎN ATENŢIA ANGAJATORILOR CARE AU RAPORTAT SALARIAŢI AFLAŢI ÎN ŞOMAJ TEHNIC/CONCEDII FĂRĂ SALARIU/PERIOADE SUSPENDATE – SITUAŢII ÎN CARE D112 A FOST DEPUSĂ FĂRĂ CONTRIBUŢII LA CASS

Stiri

De exemplu: când categoria de salariat a fost ȋnchisă la data de 31.03.2020.

 Aceasta s-a datorat faptului că s-au depus raportări fără sume (concediu fără salariu, suspendare…etc.) la nivelul Declaraţiei (D112) aferentă lunii APRILIE 2020.

 In astfel de situaţii trebuie aplicate dispoziţiile ORDIN  Nr.611/138/127/2019 din 31 ianuarie 2019, respectiv la revenirea dintr-o perioadă nesalariată, data intrării ȋn categoria de asigurat (data ang) devine data la care se reiau raporturile de muncă (va fi o dată după 01.04.2020) si rămâne aşa până la o nouă astfel de situaţie.

Pentru a se remedia această situaţie este necesară depunerea Declaraţiilor rectificative (D112) cu modificările de rigoare.

Pentru urgenţele medicale, ȋn vederea deschiderii calităţii de asigurat, temporar/manual, va rugăm să ne transmiteţi adeverinţa de salariat, dupa modelul ataşat:

Model conform ordin CNAS nr. 1549/2018, publicat în MO nr. 1036/06.12.2018

Denumirea angajatorului…………………………………

Cod fiscal (CUI /CNP angajator/persoană fizică)…………………………

Nr. de înregistrare la registrul comerțului………………………

Nr. de înregistrare…………..din data de………..

 

ADEVERINŢĂ DE SALARIAT

Prin prezenta se certifică faptul că domnul/doamna …………………………………………………….

CNP/CIS*) ……………………………….., act de identitate …… seria …… nr. ……………,

eliberat de ……………….. la data de …………………, cu domiciliul în …………………………….,str. …………………………………. nr. ……, bl. ….., ap. …..,sectorul/judeţul ……………………………,are calitatea de salariat începând cu data de ……………………. .

Persoana mai sus menţionată figurează în evidenţele noastre cu următorii coasiguraţi (soţ/soţie, părinţi, aflaţi în întreţinere):

  1. nume, prenume ………………………………, CNP ………………………………..;
  2. nume, prenume ………………………………, CNP ………………………………..;
  3. nume, prenume ………………………………, CNP ……………………………….. .

Prezenta adeverinţă are o perioadă de valabilitate de 30 de zile lucrătoare de la data emiterii.

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele din adeverinţă sunt corecte şi complete.

Reprezentant legal,

––––

    *) CIS reprezintă numărul unic de identificare din sistemul de asigurări de sănătate, atribuit de către casele de asigurări de sănătate conform legii persoanelor din statele membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană, care îndeplinesc condiţiile de lucrător frontalier şi desfăşoară o activitate salariată sau independentă în România şi care rezidă în alt stat membru în care se întorc, de regulă, zilnic ori cel puţin o dată pe săptămână, precum şi coasiguraţilor (părinţii/soţul/soţia) aflaţi în întreţinerea acestora, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

 

 

Lasă un răspuns