PUBLICATIE Privind organizarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea titlului de medic specialist, medic stomatolog specialist şi farmacist specialist, din sesiunea 11 octombrie – 24 noiembrie 2023

Examene

Ministerul Sănătăţii  organizează în perioada 11 octombrie – 24 noiembrie 2023 sesiune de examen pentru obţinerea titlului de medic, medic stomatolog sau farmacist specialist, în baza și  cu respectarea prevederilor  Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidentiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu modificările și completările ulterioare, și ale ordinului comun al MSP şi MECT nr. 1141/1386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, cu modificările și completările ulterioare.

La acest examen se pot prezenta:

 1. Medicii, medicii stomatologi şi farmaciştii rezidenţi, cadrele didactice şi de cercetare ştiinţifică medicală confirmate în rezidenţiat și medicii/ medicii stomatologi/farmaciştii specialişti sau primari, care au efectuat pregătirea în vederea obţinerii celei de-a doua specialităţi, care până la data de 11 octombrie 2023 finalizează totalitatea stagiilor de pregătire cuprinse în curriculumurile de pregătire aprobate pentru fiecare specialitate.
 2.  Medicii, medicii stomatologi şi farmaciştii care au finalizat în totalitate pregătirea efectuată în rezidențiat sau în cea de a doua specialitate şi nu au susţinut acest examen sau nu l-au promovat în sesiunile anterioare. Prezentarea acestora la examen se va face cu respectarea prevederilor art. 15 alin. (6) al Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, cu modificările şi completările ulterioare,  respectiv  în  termen de maximum 5 ani de la data încheierii programului de pregătire.
 3. Medicii, medicii stomatologi şi farmaciştii rezidenţi, cadrele didactice şi de cercetare ştiinţifică medicală confirmate în rezidenţiat, respectiv medicii specialişti sau primari care au efectuat pregătire în vederea obţinerii celei de-a doua specialităţi, aflaţi la data examenului în ultimele 6 luni anterior finalizării integrale a pregătirii,  în perioada cuprinsă între 12 octombrie 2023-12 aprilie 2024, inclusiv, în condiţiile prevăzute de art. 15 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidentiatului,  cu modificările și completările ulterioare.
 4. Medicii, medicii stomatologi și farmaciștii care au efectuat specializare prin Ministerul Educaţiei, care îndeplinesc condițiile din prezenta publicație*.

Examenle se vor desfăşura cu respectarea prevederilor  Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidentiatului, cu modificările și completările ulterioare și ale ordinului comun al MSP şi MECT nr. 1141/1386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, cu modificările și completările ulterioare, în centrele universitare cu facultăţi de medicină generală, medicină dentară şi farmacie acreditate, în care s-a efectuat pregătire pentru specialitățile respective.

Pentru specialitatea Medicina de urgenţă, examenul se va desfăşura în centrele universitare Bucureşti şi Târgu Mureş, conform prevederilor Ordinului Comun MS și MECTS  nr.1333/6556/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind efectuarea pregătirii prin rezidenţiat în specialitatea Medicină de urgenţă.

Toate probele examenelor se susțin în limba română.

Examenele se vor desfășura conform Metodologiei de desfășurare a probelor sesiunii de examen, care va fi publicată pe pagina web a Ministerului Sănătății până cel târziu la data de 04 octombrie 2023.

Toate examenele vor debuta cu proba scrisă. Desfășurarea probelor ulterioare ale examenului, probele clinice și practice, va avea loc conform celor menționate în tematicile fiecărei specialități.

Tematicile de examen, pe baza cărora se vor desfăşura examenele în această sesiune, sunt postate pe pagina web www.ms.ro, la rubrica Specialiști/Concursuri/Examene și concursuri naționale /Tematica examenului de specialitate.

DESFĂŞURAREA EXAMENULUI:

 1. Pentru toate specialităţile, cu excepţia specialităţii Medicina de urgenţă

Examenul de obţinere a titlului de specialist se va desfăşura într-o clinică acreditată pentru formarea în specialitatea respectivă, în prezenţa unei comisii de examen, aprobate prin Ordin al ministrului sănătății pentru această sesiune, constituită cu respectarea prevederilor OG 18/2009 și ale ordinului comun al MSP şi MECT nr. 1141/1386/2007, cu modificările și completările ulterioare.

Examenul de specialist are următoarele probe:

 1. Proba scrisă, constă din 10 întrebări alcătuite de comisia de examen pentru fiecare specialitate, prin extragerea a 10 subiecte din totalul subiectelor tematicilor probei scrise, la specialitatea respectivă. Durata probei scrise este de trei ore;
 2. Una sau două probe clinice şi proba practică, conform probelor prevăzute de tematicile fiecărei specialităţi. Acestea se desfășoară potrivit celor menționate în tematica specialității şi criteriilor stabilite de fiecare comisie în funcție de specialitate (număr de subiecte, timp de executare, expunere, etc.),

Elaborarea baremului de corectare pentru proba scrisă, modul de desfăşurare a acesteia precum şi a tuturor probelor clinice și practice, este de competenţa comisiilor de examen aprobate pentru această sesiune.

În vederea rezolvării eventualelor contestații depuse de candidați, Ministerul Sănătății  aprobă prin Ordin al ministrului sănătăţii comisii de contestații, constituite similar cu comisiile de examen, cu respectarea prevederilor ordinului comun al MSP şi MECT nr. 1141/1386/2007, cu modificările și completările ulterioare.

Soluționarea contestațiilor depuse de candidați privind notele obținute este de competența comisiilor de contestații.

 • Pentru specialitatea Medicina de urgenţă:

Examenul  se va susţíne conform Metodologiei aprobate prin Ordinul Comun MS și MECTS nr.1333/6556/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind efectuarea pregătirii prin rezidenţiat în specialitatea Medicină de urgenţă

Examenul pentru obţinerea titlului de medic specialist în specialitatea medicina de urgenţă se va desfăşura în centrele universitare  Bucureşti – Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti și Târgu Mureş – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş și va avea următoarele probe:

 1. Proba scrisă se desfăşoară în prima zi a perioadei anunţate pentru desfăşurarea examenului de obţinere a titlului de medic specialist. Proba scrisă se va desfăşura concomitent şi va începe la aceeaşi oră în ambele centre de examinare. Testele utilizate în cele două centre de examinare vor fi identice. Proba scrisă va consta dintr-un test de tip grilă cu 250 de întrebări cu răspunsuri multiple. Durata probei scrise este de 4 ore.

Candidaţii care au susţinut şi au promovat proba scrisă într-o sesiune anterioară, dar au fost respinşi la examen din cauza rezultatelor la probele clinice/practice, vor susţine numai aceste probe, luându-se în considerare punctajul de promovare al probei scrise anterioare, pentru următoarele 3 sesiuni ordinare de examen de specialitate, după promovare.

 • Proba clinică teoretică
 • Proba practică se desfăşoară utilizând simulatoare de pacient.

            Fiecare probă a examenului este promovată cu nota minimă 7.00

            Media de promovare a acestui tip de examen,  este 7.00

      CONFIRMAREA CANDIDAȚILOR ÎN TITLURILE DE CALIFICARE DOBÂNDITE

      Candidații vor fi confirmați ca specialiști, în titlurile de calificare dobândite, ca urmare a promovării examenelor. Confirmarea acestora se va face prin ordin al ministrului sănătății, după încheierea sesiunii de examen și după centralizarea rezultatelor obținute de candidați, condiționat de efectuarea integrală a pregătirii cuprinse în curriculumul specialității, precum și de obținerea notei minime 7,00 la fiecare probă a examenului, respectiv promovarea examenului cu media minimă 7,00.

Pentru candidaţii  care vor susține examenul în condiţiile prevăzute de art. 15 (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009, cu finalizarea stagiilor de pregătire în perioada cuprinsă între 12 octombrie 2023-12 aprilie 2024, inclusiv, confirmarea cu titlul de specialist, se va face pe baza adeverinţei eliberate după finalizarea pregătirii, de unitatea angajatoare  pentru rezidenţi, respectiv de coordonatorul /directorul de program, pentru cei aflaţi la pregătire în cea de a doua specialitate în regim cu taxă.

Din documentul respectiv trebuie să rezulte efectuarea integrală a pregătirii în specialitate, conform prevederilor OG nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv data exactă de finalizare a stagiilor de pregătire.

Aceste documente doveditoare, vor fi eliberate ulterior finalizării integrale a pregătirii și vor avea: antetul unității sanitare emitente, număr și dată de eliberare, semnătura managerului  și ștampila unității respective.

ÎNSCRIERI

 1. Înscrierile pentru:
 2. medicii, medicii stomatologi şi farmaciştii rezidenţi din reţeaua de asistenţă medicală și care vor finaliza integral pregătirea până la data de 31.12.2023;
 3. medicii, medicii stomatologi şi farmaciştii rezidenți/specialiști/primari, care au efectuat pregătirea în a doua/a treia specialitate, prin promovarea unui nou concurs rezidențiat și care vor finaliza integral pregătirea până la data de 31.12.2023;
 4. medicii, medicii stomatologi şi farmaciştii rezidenţi, confirmați prin Ordinul MS nr. 2025/31.12.2019 care au început pregătirea la data de 01.02.2020 și care vor finaliza integral pregătirea până la data de 31.01.2024;

se fac prin Direcţiile de sănătate publică judeţene și a municipiului București, din centrele universitare unde se solicită susținerea examenului și în care s-au efectuat minimum 6 luni de pregătire din modulul de bază,  sau  prin Direcțiile medicale ale ministerele cu reţea sanitară proprie pentru angajații acestor ministere.

Candidații,  pot depune personal dosarele de înscriere la sediul acestor instituții, în perioada cuprinsă între 4-18 septembrie 2023 inclusiv, sau le pot trimite prin servicii poștale, pe proprie răspundere, având dovada expedierii dosarelor în termenul menționat. Instituțiile care vor efectua înscrierile vor afișa programul de preluare a dosarelor.

 • Înscrierile pentru:
  • cadrele didactice şi de cercetare ştiinţifică medicală,
  • medicii, medicii stomatologi și farmaciștii specialişti sau primari care au efectuat pregătirea în vederea obţinerii celei de-a doua specialităţi, prin depunere de dosar pe baza primei specialități obținute
  • medicii, medicii stomatologi şi farmaciştii rezidenți/specialiști/primari, aflați într-o formă de pregătire prin rezidențiat sau în a doua specialitate și care vor finaliza integral pregătirea până la data de 12.04.2024
  • candidații, care au efectuat specializare prin  Ministerul Educaţiei,

se fac prin. Direcția politici de resurse umane în sănătate a Ministerului Sănătății, din  str. B-dul Nicolae Bălcescu , nr. 17-19, sector 1, Bucureşti, în perioada cuprinsă între 4-18 septembrie 2023 inclusiv.

Candidații pot depune personal dosarele de înscriere, după următorul program: Luni-Joi 10.00-14.00; Vineri 9.30-13.00, sau le pot trimite prin servicii poștale, pe proprie răspundere, având dovada expedierii dosarelor în termenul menționat.

 • Direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, vor remite Ministerului Sănătății în regim de urgență, dosarele candidaților transmise eronat și care nu pot fi introduse în baza de date a acestor instituții.

Dosarul de înscriere al tuturor candidaţilor, va conține:

 1. cerere de înscriere tip, în care se vor menţiona: specialitatea, centrul/centrele universitare în care s-au efectuat minim 6 luni din stagiul de baza, precum și  direcția de sănătate publică unde doreşte să se transmită certificatul  de calificare ca specialist, adresa e-mail şi un număr de telefon de contact. Formularul de completat va fi disponibil începând cu data de 04 septembrie 2023 pe pagina web a Ministerului Sănătății și a instituțiilor care vor efectua înscrierile la examen;
 2. copia buletinului de identitate/cărţii de identitate sau pașaportului, documente ce trebuie să fie în termen de valabilitate;
 3. copia  diplomei de medic, medic stomatolog sau farmacist (licenţă);
 4. copia certificatului/adeverinței de medic, medic stomatolog sau farmacist specialist pentru candidaţii la a doua specialitate;
 5. copii ale documentelor care atestă schimbarea numelui (certificat de căsătorie, divorţ etc.), dacă este cazul;
 6. copia carnetului de rezident din care să reiasă efectuarea tuturor stagiilor cuprinse în curriculumul de pregătire al specialităţii, respectiv absolvirea cu note a tuturor colocviilor în urma stagiilor obligatorii efectuate;
 7. copii ale stagiilor de pregătire cu note/calificativ, pentru medicii aflaţi la cea de a doua specialitate în regim cu taxă, care nu au carnet de rezident;
 8. copii ale documentelor care atestă stagiile recunoscute  din prima specialitate, pentru cei ce finalizează  pregătirea pentru a doua specialitate (unde este cazul);
 9. adeverinţa în original, eliberată de unitatea sanitară în care este încadrat rezidentul, sau după caz, în care a fost încadrat rezidentul (pentru cei care au finalizat anterior stagiul de pregătire), din care să reiasă funcția și specialitatea de încadrare, tipul contractului individual  de muncă (pe perioadă determinată sau nedeterminată), numărul Ordinului de confirmare în rezidenţiat, respectiv data încheierii pregătirii;
 10. pentru cei care au efectuat cea de a doua specialitate în regim cu taxă, adeverinţa de finalizare a pregătirii în specialitate, va fi eliberată în format oficial, fiind asumată de coordonatorul/directorul de program în specialitate. Acest document va conține Specialitatea efectuată și numărul Ordinului de confirmare în cea de a doua specialitate, durata de pregătire efectuată și durata totală a eventualelor recunoașteri din prima specialitate, precum și data încheierii pregătirii. Documentul va fi întocmit cu antetul clinicii/ unității sanitare emitente, va conține număr de înregistrare și data de eliberare, semnătura coordonatorului/directorului de program și a managerului, precum și ștampila clinicii/ unității sanitare respective;
 11. pentru candidații care solicită înscrierea în condițiile prevăzute de art. 15 (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009, și încheie pregătirea în perioada 12.10.2023-12.04.2024 inclusiv, este obligatorie recomandarea coordonatorului/directorului de pregătire în rezidenţiat sau în cea de a doua specialitate. Acest document va conține: durata de pregătire efectuată și durata totală a eventualelor stagii recunoscute/echivalate din prima specialitate, precum și stagiile restante, ce urmează a fi efectuate până la finalizarea pregătirii, în perioada cuprinsă între 12.10.2023-12.04.2024, inclusiv. Documentul va fi întocmit cu antetul clinicii/ unității sanitare emitente, va conține număr de înregistrare și data de eliberare, semnătura coordonatorului/directorului de program și a managerului, precum și ștampila clinicii/ unității sanitare respective;
 12. medicii, medicii stomatologi şi farmaciştii rezidenţi care au efectuat diferite perioade de stagii în străinătate, în specialitatea în care au fost confirmaţi, vor depune la dosar o copie a aprobării Ministerului Sănătăţii  de recunoaştere a acestor stagii;
 13. chitanţa de plată a taxei de examen în valoare de de 300 de lei, achitată prin mandat poştal sau prin ordin de plată,  pe numele candidatului, în contul IBAN nr. RO36TREZ70020E365000XXXX, CUI 4266456, ATCP (Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti), beneficiar Ministerul Sănătăţii, adresa: str. Cristian Popişteanu, nr. 1-3, sector 1, Bucureşti, cod: 010024. La locul pentru corespondenţă se va menţiona „Taxă examen specialist”;
 14. copii ale documentelor ce atestă achitarea la zi a sumelor aferente pregătirii în cea de a doua specialitate, pentru candidații care au efectuat pregătirea în cea de a doua specialitate;
 15. declarația pe proprie răspundere a candidatului, că documentele depuse la dosarul de înscriere în copie, sunt conforme cu originalele deținute.

Observație: Documentele fotocopiate vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către candidat, prin înscrierea sintagmei „Conform cu originalul”, aplicarea semnăturii proprii și indicarea numelui și a datei, pe fiecare pagină fotocopiată.

Direcţiile  de sănătate publică județene și Direcţiile  de specialitate ale ministerelor cu reţea sanitară proprie, prin care se operează înscrierea candidaților, vor completa listele nominale cu candidaţii înscrişi, on-line la adresa: http://examene.meddb.ro, până la data de  21 septembrie 2023, ora 16,00. Întreaga responsabilitate a corectitudinii datelor completate revine acestor instituții.

Tabelele cuprinzând candidaţii înscrişi prin instituțiile teritoriale, pe suport de hârtie,  însoţite de adresa semnată de conducerea instituției, se vor transmite până la data de 25 septembrie 2023, pe adresa Direcției politici de resurse umane în sănătate a Ministerului Sănătății, B-dul Nicolae Bălcescu , nr. 17-19, sector 1, Bucureşti.

Tabelele vor cuprinde următoarele rubrici:

JudeţNumele şi prenumele cu iniţiala tatăluiSpecialitatea in care este confirmat rezidentNr. Ord. MS de confirmareData încheierii stagiului de pregătireUnitatea de încadrare cu contract de munca pe durata  nedeterminata/judeţCentrul univ. în care s-au efectuat minim 6 luni din stagiul de bazăDSP pentru trimitere certificat specialistNr. chitantei plata taxa examenNr. Telefon de contact/mail
     Se va codifica “FP” pentru rezidenţii încadraţi pe perioadă determinată    

Candidaţii vor fi înscrişi în tabele cu numele şi prenumele corect conform actului de identitate în termen de valabilitate, utilizând caracterele  diacritice: Ă,Î,Â,Ş,Ţ.

Întreaga responsabilitate a completării corecte  a datelor din  tabel  revine direcţiilor  de sănătate publică, respectiv ministerelor cu reţea sanitară proprie.

LISTELE NOMINALE ALE CANDIDAŢILOR

Listele nominale ale candidaţilor admişi în sesiunea 11 octombrie 2023, pe specialităţi şi centre universitare de examen,  clinicile de desfăşurare a examenelor, preşedinţii comisiilor de examen, data şi ora de prezentare a candidaţilor pentru susţinerea examenului, se vor afişa pe site-ul www.ms.ro, la rubrica Specialiști/ Concursuri/ Examene și concursuri naționale, la  data de 09 octombrie 2023.

            PRECIZĂRI IMPORTANTE

 1. Candidații care finalizează pregătirea în perioada 12.10.2023-12.04.2024 inclusiv și care promovează acest examen, în vederea confirmării ca medici specialiști, vor transmite Ministerului Sănătății adeverințele de finalizare completă a pregătirii, eliberate de unitatea angajatoare pentru rezidenți, sau de coordonatorul/directorul de program pentru candidații înscriși la a doua specialitate cu taxă. Din documentul respectiv trebuie să rezulte efectuarea integrală a pregătirii în specialitate, conform prevederilor OG nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv data exactă de finalizare a stagiilor de pregătire.

Aceste documente doveditoare, vor fi eliberate ulterior finalizării integrale a pregătirii și vor avea: antetul unității sanitare emitente, număr și dată de eliberare, semnătura managerului  și ștampila unității respective.

 • Rezidenţii care din motive obiective, justificate, după susţinerea examenului de specialist, întrerup pregătirea, au obligaţia de a  informa  în scris Ministerul Sănătăţii,  asupra situaţiei survenite,  în termen de maximum 10 zile de la apariția acesteia, în vederea confirmării ca specialist după completarea pregătirii.
 • Rezidenţilor care nu se prezintă la examen (cu excepţia celor care au aprobarea Ministerului Sănătăţii de prelungire a stagiului de rezidenţiat) sau nu promovează examenul de specialist, le încetează stagiul de pregătire în rezidenţiat la finalizarea pregătirii.
 • Taxa de examen se poate returna pe baza solicitării candidatului, în situația dosarelor respinse. Candidații absenți, pot beneficia de returnarea taxei, la solicitarea scrisă a candidatului, după finalizarea sesiunii de examen și centralizarea situației prezentării candidaților la examen.
 • Candidații care transmit dosare de înscriere cu documente incomplete și/sau incorecte, ale căror dosare nu se vor completa cu toate documentele necesare prezentării la examen, până la data de 09.10.2023, nu  vor fi admiși la examen.
 • Candidații care la afișarea listelor nominale vor constata greșeli de redactare ale numelui vor înștiința secretarul comisiei de examen și vor depune la comisie o copie a actului de identitate.

______________________________________________________________________

*) Cetăţenii străini care au efectuat specializare prin Ministerul Educaţiei, pot depune personal dosarele de înscriere, în perioada 4-18 septembrie 2023 inclusiv, la Direcția politici de resurse umane în sănătate a Ministerului Sănătății din B-dul Nicolae Bălcescu , nr. 17-19, sector 1, București, sau le pot transmite prin servicii poștale, în aceeași perioadă, având dovada expedierii dosarelor în termenul respectiv.

Dosarul de înscriere al tuturor candidaţilor, va conține:

 1. cerere de înscriere tip, formularul de completat va fi disponibil începând cu data de 04 septembrie 2023 pe pagina web a Ministerului Sănătății.
 2. adeverință eliberată de UMF  Aceasta trebuie să conțină: specializarea, durata stagiului de specializare și perioada în care au efectuat stagiile, aprobarea Miniserului Educației  Naționale de înscriere la specializare, forma de specializare – cont propriu valutar, bursier al statului român, bursier al altui stat, precizare întreruperi stagii pregătire dacă este cazul, reunoaștere/echivalare stagii dacă este cazul etc., să precizeze că solicitantul și-a achitat toate taxele școlare pe toată perioada de specializate și nu are datorii față de universitatea respectivă.
 3. copia aprobării Ministerului Educației Naționale de înscriere la specializare.
 4. caracterizare emisă de coordonatorul stagiului de specializare  din care să reiasă efectuarea stagiilor de specializare la data susținerii examenului și recomandarea de prezentare la examenul de specialitate.
 5. adeverinţă pentru fiecare stagiu de specializare prevăzut în curriculumul specialităţii, cu durată de pregătire și notă.
 6. copii ale documentelor de recunoaștere/echivalare stagii aprobate de Ministerul Sănătății, unde este cazul
 7. copie legalizată a diplomei de medic (licenţă).
 8. copie tradusă şi legalizată a diplomei de medic (licenţă), în cazul când aceasta este eliberată de un alt stat.
 9. copia documentelor de identitate.
 10. copia documentelor pentru schimbarea numelui, acolo unde este cazul.
 11. chitanţa de plata a taxei de examen în valoare de 300 de lei, achitată prin mandat poştal sau prin ordin de plată, pe numele candidatului, în contul IBAN nr. RO36TREZ70020E365000XXXX, CUI 4266456, ATCP (Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti), beneficiar Ministerul Sănătăţii, adresa: str. Cristian Popişteanu, nr. 1-3, sector 1, Bucureşti, cod: 010024. La locul pentru corespondenţă se va menţiona „Taxă examen specialist”.
 12. declarația pe proprie răspundere a candidatului, că documentele depuse la dosarul de înscriere în copie, sunt conforme cu originalele deținute.

Observație: Documentele fotocopiate vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către candidat, prin înscrierea sintagmei „Conform cu originalul”, aplicarea semnăturii proprii și indicarea numelui și a datei, pe fiecare pagină fotocopiată.

ooooo 000 ooooo

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook , Instagram , YouTube , TikTok .

Lasă un răspuns