PUBLICATIE Privind organizarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea titlului de medic specialist, medic stomatolog specialist şi farmacist specialist, din sesiunea 13 aprilie-13 mai 2022

Examene

Ministerul Sănătăţii  organizează în perioada 13 aprilie-13 mai 2022 sesiune de examen pentru obţinerea titlului de medic, medic stomatolog, respectiv farmacist specialist, pentru medicii, medicii stomatologi şi farmaciştii care finalizează pregătirea în rezidențiat respectiv în cea de a doua specialitate până la data de 13 aprilie 2022.

Sesiunea va fi organizată cu respectarea prevederilor  Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidentiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului comun al ministrului sănătății publice şi al  ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 1141/1386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, cu modificările și completările ulterioare.

La acest examen se pot prezenta:

 1. Medicii, medicii stomatologi şi farmaciştii rezidenţi, cadrele didactice şi de cercetare ştiinţifică medicală confirmate în rezidenţiat, respectiv medicii specialişti sau primari care au efectuat pregătire în vederea obţinerii celei de-a doua specialităţi și care până la data de 13 aprilie 2022 încheie stagiul de pregătire (inclusiv audierea cursurilor-conferinţă), conform curriculumurilor de pregătire aprobate pentru fiecare specialitate;
 2. Medicii, medicii stomatologi şi farmaciştii rezidenţi, inclusiv cadrele didactice şi de cercetare ştiinţifică medicală, confirmate în rezidenţiat, care au încheiat  stagiul de pregătire şi nu au susţinut acest examen sau nu l-au promovat în sesiunile anterioare. Prezentarea la examen  se face cu respectarea prevederilor art. 15, alin. (6) al Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, cu modificările şi completările ulterioare,  respectiv  în  termen de maximum 5 ani de la data încheierii programului de pregătire.
 3. Medicii, medicii stomatologi şi farmaciştii specialişti sau primari care au efectuat cu aprobarea Ministerului Sănătăţii pregătire în vederea obţinerii celei de-a doua specialităţi şi care, la data de 13 aprilie 2022, încheie stagiul de pregătire  în noua specialitate;
 4. Medicii, medicii stomatologi şi farmaciştii, care au efectuat specializare prin Ministerul Educaţiei şi Cercetării, care finalizează pregătirea până la data de 13 aprilie 2022 *);
 5. Se mai pot prezenta în acesată sesiune de examen, prin derogare de vechime, în condiţiile prevăzute de art. 15 (5) al Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidentiatului, cu modificările și completările ulterioare, candidaţii care încheie stagiul de pregătire în perioada cuprinsă între 14 apr. 2022-13 octombrie 2022, inclusiv. În vederea aprobării acestora, dosarele candidaților vor conține Recomandarea coordonatorului în rezidenţiat, respectiv în a doua specialitate, document care va avea semnătura și parafa coordonatorului programului de pregătire în specialitate, antetul unității sanitare emitente, numărul și data de eliberare a documentului, precum și ștampila unității respective.

       Pentru această categorie de candidaţi, confirmarea ca medic specialist/medic stomatolog specialist/farmacist specialist, se va face ulterior finalizării stagiilor de pregătire în specialitate, pe baza adeverinţei eliberată de unitatea angajatoare  pentru rezidenţi, respectiv de coordonatorul de stagiu pentru cei aflaţi la pregătire în cea de a doua specialitate în regim cu taxă, din care să rezulte efectuarea integrală a pregătirii de specialitate. Aceste documente trebuie să poarte antetul unității sanitare emitente, număr și dată de eliberare, semnătura managerului  și ștampila unității respective. Adeverințele întocmite pentru acești candidați,  emise după data finalizării tuturor stagiilor de pregătire, se vor transmite la Ministerul Sănătății-Direcția Generală Resurse Umane, Structuri și Politici Salariale, în vederea confirmării candidaților cu titlurile de calificare obținute.

            Candidații care finalizează pregătirea în intervalul cuprins între data de 01.03.2022 și 12.04.2022, vor transmite Ministerului Sănătății-Direcția Generală Resurse Umane, Structuri și Politici Salariale, ulterior finalizării pregătirii, adeverințe doveditoare, emise de  unitatea angajatoare  pentru rezidenţi, respectiv de coordonatorul de stagiu pentru cei aflaţi la pregătire în cea de a doua specialitate în regim cu taxă, din care să rezulte efectuarea integrală a pregătirii.

Tematicile de examen, pe baza cărora se vor desfăşura examenele în această sesiune, au fost prevăzute pentru anumite specialități, cu durata de pregătire de 4 sau 5 ani, în cuprinsul curriculumurilor de pregătire respective, fiind aprobate ca atare din anul 2017, respectiv 2018, fiind aduse la cunoștința candidaților prin afișare pe pagina web www.rezidențiat.ms.ro, la secțiunea Curriculumuri de pregătire, după cum urmează:

 1. Pentru specialitățile: Anatomie patologică, Cardiologie pediatrică, Chirurgie pediatrică, Chirurgie vasculară, Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, Endocrinologie, Gastroenterologie, Gastroenterologie pediatrică, Genetică, Hematologie, Medicină fizică și reabilitare, Medicină internă, Medicină nucleară, Nefrologie pediatrică, Neurologie, Oncologie și hematologie pediatrică, Ortodonție și ortopedie dento-facială, Pediatrie, Pneumologie pediatrică, Psihiatrie pediatrică, Reumatologie și Sănătate publică și management tematicile de examen sunt aprobate din anul 2017 în cuprinsul curriculumurilor de pregătire.
 2. Pentru specialitățile Epidemiologie, Expertiza medicală a capacității de muncă, Igienă, Medicină legală și Medicina sportivă, cu durata de 4 ani, tematicile de examen sunt aprobate din anul 2018 în cuprinsul curriculumurilor de pregătire, fiind afișate pe pagina web rezidențiat.ms.ro, la secțiunea Curriculumuri de pregătire.
 3. Pentru specialitățile Cardiologie, Medicina de laborator, Microbiologie medicală, Nefrologie, Neonatologie, Oftalmologie și Radiologie imagistică medicală,  au fost aprobate tematici de examen în anul 2019, respectiv 2020 și sunt postate pe pagina web www.ms.ro, la rubrica Specialiști/Concursuri/Examene și concursuri naționale /Tematica examenului de specialitate.
 4. Pentru celelalte specialități, tematicile valabile sunt postate pe pagina web www.ms.ro, la rubrica Specialiști/Concursuri/Examene și concursuri naționale /Tematica examenului de specialitate.

DESFĂŞURAREA EXAMENULUI:

            Examenle se vor desfăşura, în centrele universitare cu facultăţi de medicină generală, medicină dentară şi farmacie acreditate, care asigură efectuarea pregătirii pentru specialitățile respective.

            Pentru specialitatea Medicina de urgenţă, examenul se va desfăşura numai în centrele universitare Bucureşti şi Târgu Mureş, conform prevederilor Ordinului comun al ministrului sănătății şi al  ministrului educației, cercetării și tineretului nr.1333/6556/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind efectuarea pregătirii prin rezidenţiat în specialitatea Medicină de urgenţă.

            In conformitate cu prevederile Ordinului comun al ministrului sănătății publice şi al ministrului educației, cercetării și tineretului nr.1141/1386/2007, cu modificările și completările ulterioare, examenul de medic, medic stomatolog și farmacist specialist, constă pentru toate specialitățile, în susținerea unei probe scrise, urmate de una sau două probe clinice și o probă practică, conform prevederilor tematicilor aprobate pentru fiecare specialitate.

            Toate examenele vor debuta cu proba scrisă. Desfășurarea probelor clinice și practice, va avea loc conform celor menționate în tematicile fiecărei specialități.

 Toate probele de examen se vor susține în limba română.

 1. Pentru toate specialităţile cu excepţia specialităţii Medicina de urgenţă

            Metodologia de desfășurare a probelor examenului, aprobată prin  Ordin comun al ministrului sănătății şi al  ministrului educației, pentru sesiunea 13 aprilie-13 mai 2022, va fi afișată pe pagina web a Ministerului Sănătății, cu cel puțin 5 zile anterior începerii sesiunii de examen.

Examenul de obţinere a titlului de specialist se va desfăşura într-o clinică acreditată pentru formarea în specialitatea respectivă, în prezenţa unei comisii de examen, constituită din cadre didactice ale disciplinei în care se susține specialitatea, propusă de instituția de învățământ superior medical acreditată și aprobată prin Ordin al ministrului sănătății pentru această sesiune.

Examenul de specialitate este constituit din următoarele probe:

 1. a) Proba scrisă, cu 10 subiecte formulate din tematica fiecărei specialităţi, cu durată de trei ore;
 2. b) Una sau două probe clinice şi proba practică, conform probelor prevăzute de tematicile fiecărei specialităţi.

Formularea subiectelor de examen, atât la proba scrisă cât și la probele clinice și proba practică, pe baza tematicilor aprobate pentru fiecare specialitate, elaborarea baremurilor de corectură precum şi întreaga responsabilitate asupra desfășurării probelor examenului şi a evaluării finale a candidaților, revine comisiei de examen.

În vederea rezolvării eventualelor contestații depuse de candidați, Ministerul Sănătății  aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii comisii de contestații, constituite similar cu comisiile de examen, din cadre didactice ale disciplinei în care se susține specialitatea..

Soluționarea contestațiilor candidaților este de competența comisiilor de contestații.

Candidații obțin titlul de calificare după finalizarea sesiunii de examen și a stagiilor de pregătire prevăzute în curriculumul specialității, ulterior confirmării rezultatelor obținute de aceștia, prin Ordin al ministrului sănătăţii.

Pentru candidaţii  care vor susține examenul în condiţiile prevăzute de art. 15 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009, cu încheierea stagiului de pregătire în perioada cuprinsă între 14 apr. 2022-13 oct.2022, confirmarea ca medic specialist/medic stomatolog specialist/farmacist specialist, se va face pe baza adeverinţei eliberate după finalizarea pregătirii, de unitatea angajatoare  pentru rezidenţi, respectiv de coordonatorul de stagiu pentru cei aflaţi la pregătire în cea de a doua specialitate în regim cu taxă. Din acest document, trebuie să rezulte efectuarea integrală a pregătirii de specialitate, conform prevederilor OG nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, cu modificările şi completările ulterioare. Aceste documente doveditoare, vor avea: antetul unității sanitare emitente, număr și dată de eliberare, semnătura managerului  și ștampila unității respective. Adeverințele întocmite pentru acești candidați,  emise după data finalizării tuturor stagiilor de pregătire, se vor transmite la Ministerul Sănătății-Direcția Generală Resurse Umane, Structuri și Politici Salariale, în vederea confirmării candidaților cu titlurile de calificare obținute.

Candidații vor fi confirmați ca specialiști prin ordin al ministrului sănătății numai după încheierea sesiunii de examen și efectuarea integrală a pregătirii de specialitate, condiționat de obținerea notei minime 7,00 la fiecare probă a examenului, respectiv media 7,00 după încheierea tuturor probelor de examen.

 1. Pentru specialitatea Medicina de urgenţă:

Examenul  se va susţíne conform Metodologiei aprobate prin Ordinul comun al ministrului sănătății şi al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 1333/6556 din anul 2012 pentru aprobarea Regulamentului privind efectuarea pregătirii prin rezidenţiat în specialitatea Medicină de urgenţă

Examenul pentru obţinerea titlului de medic specialist în specialitatea medicina de urgenţă se va desfăşura în centrele universitare  Bucureşti și Târgu Mureş, în prezenţa unei comisii de examen, constituită din cadre didactice ale disciplinei, directori și/sau îndrumători de program de pregătire în specialitatea Medicina de urgență și aprobată prin Ordin al ministrului sănătății pentru această sesiune

Elaborarea testelor de examen pentru proba scrisă cât și desfășurarea probelor clinice și a probei practice, precum şi întreaga responsabilitate asupra desfășurării probelor examenului şi a evaluării finale a candidaților, revine comisiei de examen.

În vederea rezolvării eventualelor contestații depuse de candidați, Ministerul Sănătății  aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii o comisie de contestații, constituită similar cu comisiile de examen, din cadre didactice ale disciplinei, directori și/sau îndrumători de program de pregătire în specialitatea Medicina de urgență și aprobată prin Ordin al ministrului sănătății pentru această sesiune.

Soluționarea contestațiilor candidaților este de competența comisiilor de contestații.

Examenul pentru obţinerea titlului de medic specialist în specialitatea medicina de urgenţă are următoarele probe:

 1. a) Proba scrisă se desfăşoară în prima zi a perioadei anunţate pentru desfăşurarea examenului de obţinere a titlului de medic specialist. Proba scrisă se va desfăşura concomitent şi va începe la aceeaşi oră în ambele centre de examinare. Testele utilizate în cele două centre de examinare vor fi identice. Proba scrisă va consta dintr-un test de tip grilă cu 250 de întrebări cu răspunsuri multiple. Durata probei scrise este de 4 ore.

            Candidaţii care au susţinut şi au promovat proba scrisă într-o sesiune anterioară, dar au fost respinşi la examen din cauza rezultatelor la probele clinice/practice, vor susţine numai aceste probe, luându-se în considerare punctajul de promovare al probei scrise anterioare, pentru următoarele 3 sesiuni ordinare de examen de specialitate, după promovare.

 1. b) Proba clinică teoretică
 2. c) Proba practică se desfăşoară utilizând simulatoare de pacient.

Candidații obțin titlul de calificare după finalizarea sesiunii de examen și a stagiilor de pregătire prevăzute în curriculumul specialității, ulterior confirmării rezultatelor obținute de aceștia, prin Ordin al ministrului sănătăţii.

Pentru candidaţii  care vor susține examenul în condiţiile prevăzute de art. 15 alin (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009, cu încheierea stagiului de pregătire în perioada cuprinsă între 14 apr. 2022-13 oct.2022, confirmarea ca medic specialist, se va face pe baza adeverinţei eliberate după finalizarea pregătirii, de unitatea angajatoare  pentru rezidenţi, respectiv de coordonatorul de stagiu pentru cei aflaţi la pregătire în cea de a doua specialitate în regim cu taxă. Din acest document, trebuie să rezulte efectuarea integrală a pregătirii de specialitate, conform prevederilor OG nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, cu modificările şi completările ulterioare. Aceste documente doveditoare, vor avea: antetul unității sanitare emitente, număr și dată de eliberare, semnătura managerului  și ștampila unității respective. Adeverințele întocmite pentru acești candidați,  emise după data finalizării tuturor stagiilor de pregătire, se vor transmite la Ministerul Sănătății-Direcția Generală Resurse Umane, Structuri și Politici Salariale, în vederea confirmării candidaților cu titlurile de calificare obținute.

Candidații vor fi confirmați ca specialiști prin ordin al ministrului sănătății numai după încheierea sesiunii de examen și efectuarea integrală a pregătirii de specialitate, condiționat de obținerea notei minime 7,00 la fiecare probă a examenului, respectiv media 7,00 după încheierea tuturor probelor de examen

ÎNSCRIERI

 1. Medicii, medicii stomatologi şi farmaciştii rezidenţi din reţeaua de asistenţă medicală, respectiv medicii specialişti sau primari care au efectuat pregătire în vederea obţinerii celei de-a doua specialităţi, vor transmite/depune personal dosarele de înscriere la sediul Direcţiilor de Sănătate Publică Judeţene din centrele universitare unde doresc să susțină examenul și în care au efectuat minimum 6 luni de pregătire din modulul de bază, respectiv la sediul Direcţiei de Sănătate Publică a municipiului Bucureşti, sau  a direcțiilor medicale ale ministerele cu reţea sanitară proprie,  în perioada cuprinsă între 01-16  martie 2022 inclusiv, conform programului: Luni-Joi- 9.30-14.30; Vineri 9.30-13.00;
 2. Cadrele didactice şi de cercetare ştiinţifică medicală, precum şi medicii, medicii dentişti şi farmaciştii, care au efectuat specializare prin Ministerul Educaţiei și Cercetării, vor transmite/depune personal dosarele de înscriere la sediul Serviciului de Perfecționare în Sănătate Publică și Recunoaștere Profesională al Ministerului Sănătății, din  Bodești, nr. 1, sector 2, Bucureşti în perioada cuprinsă între 01-16  martie 2022 inclusiv.
 3. Candidații care solicită Ministerului Sănătății susținerea examenului în această sesiune, cu derogare de vechime, în baza prevederilor de art. 15, alin. (5) al Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidentiatului, cu modificările și completările ulterioare, cu finalizarea pregătirii în rezidențiat  în pentru perioada cuprinsă între 14 apr. 2022-13 oct.2022, inclusiv, vor transmite/depune personal dosarele la sediul Serviciului de Perfecționare în Sănătate Publică și Recunoaștere Profesională din cadrul Ministerul Sănătății, strada Bodești nr. 1 sector 2 București

Dosarele de înscriere ale candidaţilor vor cuprinde:

 1. cerere de înscriere tip, în care se vor menţiona: specialitatea, centrul/centrele universitare în care s-a efectuat pregătirea, direcția de sănătate publică unde doreşte să se transmită certificatul de calificare ca specialist, adresa e-mail şi un număr de telefon de contact. Formularul de completat va fi disponibil începând cu data de 28 februarie 2022 pe pagina web a Ministerului Sănătății și a instituțiilor care vor efectua înscrierile la examen;
 2. copia buletinului de identitate/cărţii de identitate sau pașaportului, documente ce trebuie să fie în termen de valabilitate;
 3. copia diplomei de medic, medic dentist/stomatolog sau farmacist (licenţă);
 4. copia certificatului/adeverinței de medic, medic dentist/stomatolog sau farmacist specialist pentru candidaţii la a doua specialitate;
 5. copii ale documentelor care atestă schimbarea numelui (certificat de căsătorie, divorţ etc.), dacă este cazul;
 6. copia carnetului de rezident din care să reiasă efectuarea tuturor stagiilor cuprinse în curriculumul de pregătire al specialităţii, respectiv absolvirea cu note a tuturor colocviilor în urma stagiilor obligatorii efectuate;
 7. copii ale stagiilor de pregătire cu note/calificativ, pentru medicii aflaţi la cea de a doua specialitate în regim cu taxă, care nu au carnet de rezident;
 8. copii ale documentelor care atestă stagiile recunoscute din prima specialitate, pentru cei ce finalizează  pregătirea pentru a doua specialitate (unde este cazul);
 9. adeverinţa de angajat, în original, eliberată de unitatea sanitară în care este încadrat rezidentul, din care să reiasă tipul contractului individual de muncă (pe perioadă determinată sau nedeterminată), numărul Ordinului de confirmare în rezidenţiat, vechimea ca medic, medic stomatolog sau farmacist  rezident, la data de 13 aprilie 2022, respectiv data încheierii pregătirii, pentru perioada cuprinsă între  14 aprilie 2022-13  octombrie 2022, după caz.
 10. pentru medicii care au efectuat cea de a doua specialitate în regim cu taxă, adeverinţa de finalizare a pregătirii în specialitate, va fi eliberată de coordonatorul/directorul de program în specialitate. Acest document trebuie să conțină antetul unității sanitare emitente, numărul și data de eliberare a documentului, precum și ștampila unității sanitare respective.
 11. recomandarea coordonatorului/directorului de pregătire în rezidenţiat, respectiv pe cea a coordonatorului/directorului în a doua specialitate, obligatorie pentru cei care încheie pregătirea în perioada 14 apr. 2022-13 oct.2022, inclusiv. Acest document trebuie să conțină antetul unității sanitare emitente, numărul și data de eliberare a documentului, precum și ștampila unității sanitare respective.
 12. medicii, medicii stomatologi şi farmaciştii rezidenţi care au efectuat diferite perioade de stagii în străinătate, în specialitatea în care au fost confirmaţi, vor depune la dosar şi aprobarea Ministerului Sănătăţii de recunoaştere a acestor stagii
 13. chitanţa de plată a taxei de examen în valoare de de 300 de lei, achitată prin mandat poştal sau prin ordin de plată, pe numele candidatului, în contul IBAN RO36TREZ70020E365000XXXX, CUI 4266456, DTMB (Direcţia de Trezorerie a Municipiului Bucureşti), beneficiar Ministerul Sănătăţii, adresa: str. Cristian Popişteanu, nr. 1-3, sector 1, Bucureşti, cod: 010024. La locul pentru corespondenţă se va menţiona „Taxă examen specialist”.
 14. copii ale documentelor ce atestă achitarea la zi a sumelor aferente pregătirii pentru medicii aflaţi la pregătire în cea de a doua specialitate.
 15. declarația pe proprie răspundere a candidatului, că documentele depuse la dosarul de înscriere în copie, sunt conforme cu originalele deținute.

Dosarele de înscriere ale candidaților, vor fi transmise pe răspunderea candidatului, în termenele amintite pentru depunerea dosarelor, prin orice serviciu poștal, la adresele indicate pentru depunere. Dosarele transmise ulterior datei de 16.03.2022 (data poștei), vor fi declarate dosare respinse.

Direcţiile  de Sănătate Publică Județene, respectiv direcţiile  de specialitate ale ministerelor cu reţea sanitară proprie vor completa on-line la adresa: http://examene.meddb.ro, listele nominale cu candidaţii înscrişi, până la data de  18 martie 2022, ora 12,00.

Tabelele cuprinzând candidaţii înscrişi prin instituțiile teritoriale, pe suport de hârtie,  însoţite de adresa semnată de conducerea instituției, se vor transmite până la data de 23 martie 2022, pe adresa Serviciului de Perfecționare în Sănătate Publică și Recunoaștere Profesională al Ministerul Sănătății, str. Bodești, nr. 1, sector 2, Bucureşti.

Tabelele vor cuprinde următoarele rubrici:

Judeţ

Numele şi prenumele cu iniţiala tatălui

Specialitatea in care este confirmat rezident

Nr. Ord. MS de confirmare

Data încheierii stagiului de pregătire

Unitatea de încadrare cu contract de munca pe durata  nedeterminata/judeţ

Centrul univ. în care s-a efectuat pregătirea

DSP pentru trimitere certificat specialist

Nr. chitantei plata taxa examen

Nr.

Telefon

de contact/mail

Acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

 

 

 

 

 

Se va codifica “FP” pentru rezidenţii încadraţi pe perioadă determinată

 

 

 

 

Se va completa cu DA sau NU,

 

Candidaţii vor fi înscrişi în tabele cu numele şi prenumele corect conform actului de identitate în termen de valabilitate, utilizând caracterele  diacritice: Ă,Î,Â,Ş,Ţ.

Întreaga responsabilitate a completării corecte  a datelor din  tabel  revine direcţiilor  de sănătate publică, respectiv ministerelor cu reţea sanitară proprie.

ARONDAREA CANDIDAŢILOR PE CENTRE UNIVERSITARE

Arondarea numerică a candidaţilor admişi la examen, pe centre universitare de examen şi pe specialităţi, va fi comunicată instituțiilor de învățământ superior medical acreditate, din centrele universitare unde se va organiza examenul, la data de  31 martie 2022

 LISTELE NOMINALE ALE CANDIDAŢILOR

Listele nominale ale candidaţilor admişi la examen în această sesiune, pe specialităţi şi centre universitare de examen,  clinicile de desfăşurare a examenelor, preşedinţii comisiilor de examen, data şi ora de prezentare a candidaţilor pentru susţinerea examenului, se vor afişa pe site-ul www.ms.ro, la rubrica Specialiști/ Concursuri/ Examene și concursuri naționale, la  data de 11 aprilie 2022.

PRECIZĂRI IMPORTANTE

 1. Rezidenţii care din motive obiective, după susţinerea examenului de specialist, întrerup pregătirea, au obligaţia de a informa  în scris Ministerul Sănătăţii,  asupra situaţiei survenite,  în termen de maximum 10 zile de la apariția întreruperii, în vederea confirmării ca specialist după completarea pregătirii.
 2. Rezidenţilor care nu se prezintă la examen (cu excepţia celor care au aprobarea Ministerului Sănătăţii de prelungire a stagiului de rezidenţiat) sau nu promovează examenul de specialist, le încetează stagiul de pregătire în rezidenţiat la finalizarea pregătirii.
 3. Taxa de examen se poate returna pe baza solicitării candidatului, în situația dosarelor respinse. Candidații absenți, pot beneficia de reportarea taxei achitate pentru sesiunea următoare sau pot beneficia de returnarea taxei, la solicitarea scrisă a candidatului, după finalizarea sesiunii de examen și centralizarea situației prezentării candidaților la examen.
 4. Candidații care transmit dosare de înscriere cu documente incomplete și/sau incorecte, ale căror dosare nu se vor completa cu toate documentele necesare prezentării la examen, până la data de 11.04.2022, nu vor fi admiși la examen.
 5. Candidații care la afișarea listelor nominale vor constata greșeli de redactare ale numelui vor înștiința secretarul comisiei de examen și vor depune la comisie o copie a actului de identitate.

________________________________________________________________________

 

*) Cetăţenii străini care au efectuat specializare prin Ministerul Educaţiei și Cercetării, pot depune personal dosarele de înscriere, în perioada 01-16  martie 2022 inclusiv, la Serviciul de Perfecționare în Sănătate Publică și Recunoaștere Profesională al Ministerul Sănătății din str. Bodești, nr. 1, sector 2, București, sau le pot transmite prin servicii poștale, în aceeași perioadă, având dovada expedierii dosarelor în termenul respectiv.

Acestea vor conține:

 1. cerere de înscriere tip, formularul de completat va fi disponibil începând cu data de 28 februarie 2022 pe pagina web a Ministerului Sănătății.
 2. adeverință eliberată de UMF Aceasta trebuie să conțină: specializarea, durata stagiului de specializare și perioada în care au efectuat stagiile, aprobarea Miniserului Educației și Cercetării de înscriere la specializare, forma de specializare – cont propriu valutar, bursier al statului român, bursier al altui stat, precizare întreruperi stagii pregătire dacă este cazul, reunoaștere/echivalare stagii dacă este cazul etc., să precizeze că solicitantul și-a achitat toate taxele școlare pe toată perioada de specializate și nu are datorii față de universitatea respectivă.
 3. copia aprobării Ministerului Educației și Cercetării de înscriere la specializare.
 4. caracterizare emisă de coordonatorul stagiului de specializare  din care să reiasă efectuarea stagiilor de specializare la data susținerii examenului și recomandarea de prezentare la examenul de specialitate.
 5. adeverinţă pentru fiecare stagiu de specializare prevăzut în curriculumul specialităţii, cu durată de pregătire și notă.
 6. copii ale documentelor de recunoaștere/echivalare stagii aprobate de Ministerul Sănătății, unde este cazul
 7. copie legalizată a diplomei de medic (licenţă).
 8. copie tradusă şi legalizată a diplomei de medic (licenţă), în cazul când aceasta este eliberată de un alt stat.
 9. copia documentelor de identitate.
 10. copia documentelor pentru schimbarea numelui, acolo unde este cazul.
 11. chitanţa de plata a taxei de examen în valoare de 300 de lei, achitată prin mandat poştal sau prin ordin de plată, pe numele candidatului, în contul IBAN nr. RO36TREZ70020E365000XXXX, CUI 4266456, DTMB (Direcţia de Trezorerie a Municipiului Bucureşti), beneficiar Ministerul Sănătăţii, adresa: str. Cristian Popişteanu, nr. 1-3, sector 1, Bucureşti, cod: 010024. La locul pentru corespondenţă se va menţiona „Taxă examen specialist”.
 12. declarația pe proprie răspundere a candidatului, că documentele depuse la dosarul de înscriere în copie, sunt conforme cu originalele deținute.

ooooo 000 ooooo

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook , Instagram , YouTube , TikTok .

Lasă un răspuns