SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BRAȘOV scoate la Concurs urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BRAȘOV
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele
posturi:

  funcția de farmacist-șef la Farmacia 104 Pavilion Astra.

  funcția de șef Centru de Hemodializă.
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Chirurgie orală și maxilo-facială la
Compartimentul Chirurgie maxilo-facială;
 un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Chirurgie toracică la Compartimentul
Chirurgie toracică;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Oftalmologie la Compartimentul
clinic Oftalmologie;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Recuperare, medicină fizică și
balneologie la Secția Recuperare, medicină fizică și balneologie I – Pavilion Astra;
 un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Medicină internă la Secția clinică
Medicină internă III – Pavilion Tractorul;
 un post cu normă întreagă de farmacist specialist confirmat în specialitatea Farmacie generală la Farmacia
101 – Pavilion Tractorul.


Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști,
farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1)
lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind
reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea
activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.

Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic/farmacist specialist/primar, după caz, în specialitatea postului.


Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 10.05.2019, iar
concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 10.05.2019.

Lasă un răspuns