SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TULCEA scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TULCEA
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:
 două posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Neonatologie;
 două posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Anestezie și terapie intensivă;
 trei posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de urgență;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Neurologie;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Chirurgie vasculară;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Nefrologie;
 două posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Oncologie medicală;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Obstetrică-ginecologie;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Pneumologie;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Boli infecțioase;
 patru posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Psihiatrie;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Epidemiologie;
 nouă posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Pediatrie.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști,farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 26.04.2019, iar concursul se organizează la sediul spitalului, str. 1848 nr. 32, Tulcea, în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 26.04.2019.
Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0240.532.958 – Compartimentul RUNOS.

Lasă un răspuns