SPITALUL MUNICIPAL ADJUD (JUDEȚUL VRANCEA) scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL MUNICIPAL ADJUD (JUDEȚUL VRANCEA)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:
 un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Medicină internă la Secția Medicină internă;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Chirurgie plastică-microchirurgie reconstructivă la Compartimentul Chirurgie plastică și microchirurgie reconstructivă;
 două posturi cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Pediatrie la Secția Pediatrie;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Ortopedie și traumatologie la Compartimentul Ortopedietraumatologie;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Boli infecțioase la Compartimentul CPIAAM;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de urgență la Compartimentul Primiri Urgențe;
 un post cu normă întreagă de medic Medicină generală cu drept de liberă practică, având atestat în Asistență medicală de urgență
prespitalicească/competență în Urgențe prespitalicești, la Compartimentul Primiri Urgențe;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Oftalmologie la Cabinetul de Oftalmologie;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Psihiatrie la Cabinetul de Psihiatrie;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice la Cabinetul de
Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv
adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541
alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu
modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul
pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la casieria spitalului.

Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs se poate ridica de la sediul spitalului și va fi afișată pe site-ul acestuia.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, str. Republicii nr. 21, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 19.07.2019, iar
concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 19.07.2019.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook

Lasă un răspuns