TEMATICA pentru examenul de medic primar specialitatea IGIENĂ

Examene

I. PROBA TEORETICĂ
II – III. DOUĂ PROBE PRACTICE

I. PROBA TEORETICĂ
1. Rolul factorilor de mediu în etiologia îmbolnavirilor umane. Mediul în concepţia Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii.
2. Aspecte etiopatogenetice şi epidemiologice caracteristice patologiei infecţioase şi parazitare,patologiei respiratorii, patologiei cardio-vasculare, patologiei sistemului nervos şi tulburărilor de comportament, patologiei endocrine, patologiei alergice, tulburări ale
reproducerii şi dezvoltării umane, patologiei cutanate, patologiei digestive, hepatice şi de nutriţie, patologiei renale, patologiei sistemului hematopoietic (fenomene patologice determinate de expunerea la factorii de risc din mediu).
3. Poluarea aerului: surse, natura agenţilor poluanţi, riscuri pentru sănătate.
4. Rolul etiologic în patologia umană al poluanţilor cancerigeni din mediul de viaţă şi de
muncă. Aspecte epidemiologice.
5. Măsurile de prevenire şi combatere a influenţei poluării aerului asupra sănătăţii (evaluarea şi
comunicarea riscului, managementul riscului).
6. Nevoile de apă ale individului şi colectivităţilor, modul de acoperire şi caracterizarea sanitară a principalelor surse de apă. Criterii de calitate a apei.
7. Poluarea apei: surse de poluare, categorii de poluanţi şi riscuri pentru sănătate.
8. Tratarea apei în vederea potabilizării. Criterii sanitare de apreciere a eficienţei staţiei de tratare.
9. Apele recreaţionale: riscuri pentru sănătate, criterii de calitate.
10. Poluarea chimică şi biologică a solului, riscuri pentru sănătate, măsuri de prevenire şi combatere.
11. Deşeuri menajere şi periculoase, riscuri pentru sănătate, metode de prevenire şi combatere a efectelor negative asupra mediului şi sănătăţii.
12. Radiaţii neionizante. Efecte sanogene şi patogene.
13. Radiaţiile ionizante; clasificare, mecanisme de acţiune asupra organismului.
14. Iradierea naturală şi antropică: surse, efecte, metode de prevenire şi combatere.
15. Condiţii de bază ale igienei habitatului uman în relaţie cu sănătatea.
16. Probleme transfrontaliere de igiena mediului: reducerea ozonului atmosferic, schimbările de climă, ploi acide, transportul transfrontieră al deşeurilor periculoase.
17. Catastrofe naturale (inundaţii, alunecări de teren, cutremure) şi accidente industriale şi nucleare.
18. Ambianţa termică şi riscurile asupra sănătăţii generate de condiţii neadecvate. Metode de
prevenire şi combatere a suprasolicitărilor termice.
19. Legislaţia sanitară şi de mediu. Legea protecţiei mediului 137/1995, Legea privind asistenţa
de sănătate publică 100/1998. Inspecţia sanitară de stat; avizarea sanitară şi autorizarea sanitară. Ordine de ministru cu caracter tehnic care reglementează aspecte de sănătate publică.
20. Anchete epidemiologice în bolile transmisibile: clasificare, caracteristici.
21. Combaterea vectorilor şi regimul pesticidelor.
22. Metode de măsurare şi analiză a morbidităţii: măsurarea frecvenţei bolilor (incidenţa, riscul,rata de atac, prevalenţa).
23. Anchete epidemiologice aplicate în evaluarea relatiei factor de mediu-stare de sănătate(anchete observaţionale-descriptive, caz-control, cohortă; anchete operaţionale şi de
intervenţie).
24. Poluarea chimică a alimentelor: surse şi modalităţi de poluare, natura agenţilor poluanţi,
efecte asupra alimentelor şi consumatorilor, măsuri de profilaxie şi combatere.
25. Aditivii alimentari: clasificare, efecte asupra sănătăţii consumatorilor.
26. Contaminarea alimentelor: surse, clasificare şi efecte asupra organismului.
27. Consumul neadecvat al produselor alimentare, efecte asupra sănătăţii.
28. Toxiinfecţiile alimentare şi epidemiile hidrice.
29. Conservarea alimentelor.
30. Principalele probleme de sănătate într-o colectivitate de copii în relaţie cu condiţiile igienicosanitare.
31. Factorii care influenţează dezvoltarea umană. Legile creşterii şi dezvoltării.
32. Dezvoltarea fizică şi neuropsihică la copil şi adolescent. Periodizarea etapelor de dezvoltare.
33. Creşterea şi dezvoltarea pubertară. Pubertatea şi anomaliile pubertare. Aspecte ale patologiei
specifice adolescentului.
34. Problematica instruirii şi educării copilului cu handicapuri şi ale copilului cu posibilităţi
superioare.
35. Principii de organizare a regimului zilnic al copiilor de 0-3 ani, al copiilor preşcolari, şcolari şi al adolescenţilor.

II. PRIMA PROBĂ PRACTICĂ
1. Interpretarea buletinelor de analiză pentru:
– aerul atmosferic;
– apă;
– sol;
– biomarkeri de expunere;
– biomarkeri de susceptibilitate
– biomarkeri de efect asupra organismului;
– poluarea sonoră;
– audiometrie;
– ambianţa termică;
– iluminatul natural şi artificial;
– radioactivitatea naturală şi naturală modificată tehnologic;
– radiaţii ultraviolete;
– vicierea aerului;
– calitatea nutritivă a alimentelor din diferite grupe;
– contaminarea chimică a alimentelor;
– contaminarea microbiologică a alimentelor.
2. Tehnica recoltării probelor pntru teste de salubritate în unităţi cu profil alimentar.
3. Aprecierea stării de sănătate în colectivităţile de copii şi tineret.
4. Aprecierea condiţiilor igienico-sanitare în colectivităţile de copii şi tineret.
5. Aprecierea capacităţii de lucru a copiilor şi tinerilor: probe de substituţie, probe de atenţie,
probe de reacţie senzorio-motorie, teste de inteligenţă, teste de personalitate.

III. A DOUA PROBĂ PRACTICĂ
1. Elaboraţi un plan de comunicare a unui risc din mediu pentru o comunitate dată.
2. Evaluaţi riscul pentru sănătate generat de mediu, pentru o situatie dată.
3. Alcătuiţi raţia alimentară adecvată pentru diferite grupe de populaţie: copii, adolescenţi,
adulţi aflaţi în condiţii diferite de muncă şi mediu.
4. Propuneţi un plan de intervenţie operativă în cazul unei calamităţi sau catastrofe, pe aspectele
de sănătate publică.
5. Elaboraţi un chestionar de opinie.
6. Elaboraţi un set minim de indicatori de mediu şi de sănătate pentru o comunitate cu poluare industrială dată.
7. Elaboraţi un chestionar de cunostinţe, atitudini şi practici (KAP), pentru o problemă de
sănătate.
8. Elaboraţi un progam de instruire a personalului dintr-o unitate medicală în probleme de
igienă a unităţii medicale, pentru prevenirea şi combaterea infecţiilor nosocomiale.
9. Elaboraţi un plan de supraveghere a aprovizionării cu apă potabilă, într-o colectivitate dată.
10. Elaboraţi “fişa postului” pentru personalul medical, din specialitatea Igienă, din direcţiile de
sănătate publică.
11. Elaboraţi un plan de control al condiţiilor de igienă dintr-o unitate de industrie alimentară;
stabiliţi punctele critice de control al riscului.
12. Elaboraţi o strategie de supraveghere a stării de sănătate a copiilor şi tinerilor, dintr-o
colectivitate dată.
13. Elaboraţi un program de sănătate vizând condiţiile de mediu, regimul de activitate şi odihnă
pentru copii din centrele de plasament (case de copii), pentru prevenirea sindromului
“copilului instituţionalizat”.
14. Elaboraţi un program de urmărire a recuperării bolnavilor cronici sau cu infirmităţi din
colectivităţile de copii, pentru o bună integrare socio-profesională ulterioară.
15. Elaboraţi un program de sănătate vizând optimizarea activităţii cabinetelor şcolare din
colectivităţile de copii şi tineri.

Lasă un răspuns