TEMATICA pentru examenul de medic primar specialitatea SĂNĂTATE PUBLICĂ ŞI MANAGEMENT

Examene

I. PROBA ORALĂ
II. PROBA PRACTICĂ

I. PROBA ORALĂ
1. Starea de sănătate şi factorii care o influenţează.
2. Sănătatea şi mediul ca preocupare a sănătăţii publice, locul epidemiologiei şi al ecologiei.
3. Sănătatea ocupaţională ca problemă de sănătate publică, locul epidemiologiei, al medicinei
muncii şi a protecţiei muncii.
4. Alimentaţia raţională şi nutriţia ca preocupări ale sănătăţii publice.
5. Interesul staticii şi mobilităţii populaţiei pentru planificarea şi organizarea serviciilor de sănătate.
6. Natalitatea şi fertilitatea: caracteristici, metode de analiză şi implicaţii pentru sănătate publică.
7. Mortalitatea: caracteristici, metode de analiză, importanţa cunoaşterii mortalităţii pentru politicile de sănătate.
8. Mortalitatea feto-infantilă: componente, caracteristici, metode de analiză, factori de risc.
9. Epidemiologia descriptivă aplicată la cunoaşterea unor aspecte ale stării de sănătate asociate caracteristicilor personale, de timp şi de loc.
10. Anchetele epidemiologice analitice şi aplicarea acestora în studiul relaţiilor dintre boala şi factorii de risc.
11. Anchetele epidemiologice experimentale şi operationale: aplicarea acestora în sănătatea publică.
12. Particularităţile epidemiologiei aplicate în studiul sănătăţii mediului, a sănătăţii ocupaţionale, stării nutriţionale. Aplicaţiile epidemiologiei în cercetarea serviciilor de sănătate.
13. Investigaţia sociologică şi ancheta medico-socială aplicate în sănătatea publică.
14. Examenele medicale de masă: obiective, procedee, condiţii de realizare, avantajele şi consecinţele lor pentru ocrotirea sănătăţii.
15. Profilaxia şi strategiile preventive în practica sănătăţii publice şi medicina clinică.
16. Incidenţa, prevalenţa şi incapacitatea de muncă folosite în analiza morbidităţii.
17. Măsurarea şi analiza consecinţelor morbidităţii; calitatea vieţii legată de sănătate.
18. Promovarea sănătăţii: conţinut, metode de intervenţie, evaluare.
19. Educaţia pentru sănătate: principii, metode de influenţare şi evaluare a nivelului de cultură sanitară.
20. Principalele caracteristici ale morbidităţii prin boli transmisibile în ţara noastră şi controlul lor la nivelul colectivităţii.
21. Caracteristicile epidemiologice şi controlul unor boli cronice importante la nivelul colectivităţilor: tuberculoza, BCV, AVC, tumori maligne, diabet, boli psihice.
22. Accidentele şi violenţa, importanţa medico-socială şi mijloace de intervenţie.
23. Ocrotirea mamei şi copilului bazată pe controlul factorilor de risc.
24. Particularităţile stării de sănătate a populaţiei vârstnice, importanţa şi specificul acţiunilor medico-sociale.
25. Principiile, funcţiile şi metodele moderne ale managementului aplicate în domeniul sănătăţii.
26. Autoritatea, responsabilitatea şi etapele procesului decizional.
27. Metode previzionale şi de planificare strategică aplicate în sănătatea publică; elaborarea şi evaluarea proiectelor.
28. Finanţarea sistemului de sănătate şi plata furnizorilor de servicii de sănătate.
29. Conceptul de economie sanitară, metode de analiză în macro-economia şi micro-economia sanitară.
30. Organizarea serviciilor de sănătate şi tipurile de unităţi medicale; serviciile integrate/reţele coordonate de îngrijiri.
31. Managementul resurselor umane: conţinut şi metode.
32. Categoriile de personal medico-sanitar: procesul de formare şi perfecţionare, sarcini, sistemul de retribuţie.
33. Asigurarea şi evaluarea calităţii actului medical şi a procesului de îngrijiri: concepte, metode moderne.
34. Aplicaţiile tehnologiilor informaţionale moderne în managementul sănătăţii publice şi al serviciilor de sănătate.
35. Evaluarea eficacităţii şi eficienţei acţiunilor de sănătate şi a unităţilor sanitare.
36. Principalele sisteme de finanţare şi asigurare a serviciilor de sănătate în ţările europene.
37. Reformele sistemelor de sănătate: conţinut, cauze, tendinte.
38. Bazele eticii medicale şi aplicaţiile sale în sănătatea publică.
39. Legislaţia sanitară actuală – conţinutul principalelor acte normative promulgate după anul 1989.

II. PROBA PRACTICĂ
1. Analiza fenomenului reproducerii populaţiei într-un teritoriu dat.
2. Analiza mortalităţii pe cauze şi grupe de vârstă într-o populaţie definită.
3. Statistica descriptivă şi statistica analitică aplicată în sănătatea publică şi managementul
sanitar.
4. Analiza mortalităţii feto-infantile într-un teritoriu dat.
5. Aplicarea standardizării în analiza mortalităţii şi morbidităţii.
6. Interpretarea unui tabel de mortalitate şi a funcţiilor sale biometrice.
7. Determinarea şi interpretarea validităţii unor probe clinice sau de laborator aplicate în examenele medicale de masă.
8. Analiza asocierilor dintre boală şi factorii de risc pe baza unui exerciţiu simulat.
9. Elaborarea schemei unei anchete epidemiologice analitice pentru o boală cronică.
10. Determinarea şi interpretarea incidenţei şi prevalenţei într-o colectivitate dată.
11. Elaborarea schiţei unui plan de acţiune într-o problemă de sănătate publică (asistenţa de
urgenţă, examene medicale de masă, vaccinări, etc.).
12. Stabilirea priorităţilor în acţiunile de sănătate publică pe baza importanţei medico-sociale a
bolilor.
13. Analiza utilizării paturilor şi a performanţei unei secţii de spital.
14. Analiza şi interpretarea organigramei unei unităţi.
15. Exercitiu simulat de elaborare a proiectului unor servicii preventive pentru o problemă
majoră de sănătate publică.
16. Alegerea unei scheme de eşantionaj într-o problemă de sănătate publică.
17. Condiţiile şi procedura necesară deschiderii unui cabinet medical.
18. Analiza execuţiei unui buget de sănătate.

Lasă un răspuns