UNITATEA MILITARĂ 01377 MEDGIDIA din cadrul Ministerului Apărării Naționale scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

UNITATEA MILITARĂ 01377 MEDGIDIA din cadrul Ministerului Apărării Naționale
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioar:                                                                                           un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de familie (medic șef) – funcție militară.
Candidații declarați câștigători în urma concursului vor fi chemați/rechemați în activitate în corpul ofițerilor și vor dobân di
calitatea de cadru militar în activitate, cu drepturile și obligațiile care decurg din aceasta, conform Legii nr. 80/1995 privind
statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare. Gradul maxim care poate fi obținut – maior.
Condițiile generale pentru selecționarea candidaților în vederea chemării/rechemării în activitate, în corpul ofițerilor, sunt
prevăzute în art. 1, alin. (1), lit. a)-i) din Anexa 1 la Ord. ministrului apărării naționale nr. M.70/2016, publicat în Monitorul
Oficial nr. 421/2016, cu modificările și completările ulterioare.
Îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 1, alin. (1), lit. a), c), e)-g), i) și j) se declară pe proprie răspundere, în cuprinsul cererii de înscriere la selecție.

Condițiile specifice pentru ocuparea postului sunt:
1) este absolvent(ă) cu diplomă de licență ai unei instituții de învățământ superior medical acreditate;
2) deține certificat de membru al colegiului de profil cu drept de liberă practică, potrivit reglementărilor în vigoare;
3) este confirmat(ă) ca medic în specialitatea Medicină de familie, nu a fost sancționat și nu se află sub efectul vreunei
sancțiuni dintre cele prevăzute în Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
4) nivelul de acces la informații clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al persoanei care dorește să
candideze privind verificarea în vederea obținerii autorizației de acces la informații clasificate sau a certificatului de se curitate, în
situația în care va fi declarată „admis”.
Candidații vor depune la sediul U.M. 01377 Medgidia dosarul de înscriere la concurs care va cuprinde următoarele
documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată comandantului U.M. 01377 Medgidia – document tipizat;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști,
respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional, conform cerințelor postului;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la
art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la Ord. m.s. nr. 869/2015;
f) certificat de cazier judiciar în original;
g) adeverință eliberată de medicul de familie din care să rezulte antecedentele medicale patologice și faptul că este apt din
punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate;
j) copia certificatului de naștere;
k) fișa de examinare medicală – document tipizat;
l) fișa cu principalele date de stare civilă – document tipizat;
m) copia poliței de asigurare malpraxis, după caz;
n) formular de bază – date personale – document tipizat;
o) acordul scris al persoanei care dorește să candideze privind verificarea în vederea obținerii autorizației de acces la
informații clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fișei postului, în condițiile în care este declarată „admis” la concurs.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate. Actele prevăzute a fi depuse în copie se prezintă însoțite de documentele originale pentru a fi certificate pentru conformitate cu originalul de către Compartimentul Resurse Umane al unității, iar documentele tipizate se asigură candidaților prin grija structurii care organizează selecția.

Procedura de concurs presupune parcurgerea următoarelor etape:
– înscrierea la concurs – se face la sediul U.M. 01377 Medgidia, str. Republicii nr. 103, județul Constanța, în termen de 15
zile calendaristice de la data de 27.12.2019;
– selecția dosarelor de concurs se realizează în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de înscriere la selecție, perioadă în care candidații ale căror dosare sunt incomplete le pot completa;
– afișarea rezultatelor verificării îndeplinirii condițiilor de participare la preselecție se afișează la sediul unității organizatoare
în cel mult 24 de ore de la expirarea termenului pentru selecția dosarelor de concurs;
– contestațiile privind dosarele respinse se adresează, în termen de două zile lucrătoare din momentul afișării rezultatului selecției, comandantului unității militare organizatoare;
– soluționarea contestațiilor – în termen de două zile lucrătoare de la depunerea contestației;
– probele eliminatorii de aptitudini și concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 27.12.2019.
Candidații declarați „admis” în urma selecției dosarelor de concurs vor parcurge preselecția – trei probe eliminatorii de
aptitudini ce se vor desfășura în următoarea ordine: a) evaluarea psihologică; b) evaluarea nivelului pregătirii fizice; c) e xaminare
medicală. La fiecare probă eliminatorie participă numai candidații care au fost declarați „admis” la proba anterioară .
Candidații declarați „apt” și „admis” în urma desfășurării tuturor probelor de aptitudini pot participa la concursul pentru ocuparea postului vacant, care constă în parcurgerea unei probe teoretice și a unei probe practice.
Informații suplimentare privind condițiile generale și specifice pentru ocuparea postului, locul, data și ora desfășurării probelor eliminatorii de aptitudini, baremele de promovare a acestora, tematica și bibliografia, precum și organizarea concursului se pot obține la sediul U.M. 01377 Medgidia, jud. Constanța și de pe site-ul: www.armata-buzau.ro. Persoană de contact: Cătălin Vasile Bora, tel.: 0241.810.061 sau 0751.350.919.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns