UNITATEA MILITARĂ 01079 MIERCUREA CIUC din cadrul Ministerului Apărării Naționale scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

UNITATEA MILITARĂ 01079 MIERCUREA CIUC din cadrul Ministerului Apărării Naționale
scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare:                                                             un post cu normă întreagă de medic dentist cu drept de liberă practică – funcție militară.
Candidații declarați câștigători în urma concursului vor fi chemați/rechemați în activitate în corpul ofițerilor și vor dobândi
calitatea de cadru militar în activitate, cu drepturile și obligațiile care decurg din aceasta.
Condițiile generale și specifice pentru selecționarea candidaților în vederea chemării/rechemării în a ctivitate, în corpul
ofițerilor, sunt prevăzute în art. 1 și art. 2 din Anexa 1 la Ord. ministrului apărării naționale nr. M.70/25.05.2016, cu mod ificările
și completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 421/2016.
Candidații vor depune la sediul U.M. 01079 Miercurea Ciuc dosarul de înscriere la concurs care va cuprinde documentele
prevăzute la art. 3 din Anexa 2 la Ord. ministrului apărării naționale nr. M.70/25.05.2016, publicat în Monitorul Oficial, Pa rtea I,
nr. 421/2016 și:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze – document tipizat;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști,
respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la
art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru
postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate. Actele pre văzute
a fi depuse în copie se prezintă însoțite de documentele originale pentru a fi certificate pentru conformitate cu originalul de către
Compartimentul Resurse Umane al unității, iar documentele tipizate se asigură candidaților prin grija structurii care organiz ează
selecția.
Înscrierea la concurs se face la sediul U.M. 01079 Miercurea Ciuc, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 27.12.2019 și postarea lui la sediul unității la punctul de relații cu publicul.
Selecția dosarelor de concurs se realizează în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de înscriere la selecție, perioadă în care candidații ale căror dosare sunt incomplete le pot completa.
Probele eliminatorii de aptitudini și concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 27.12.2019.
Candidații declarați „admis” în urma selecției dosarelor de concurs vor parcurge preselecția – 3 (trei) probe eliminatorii de
aptitudini ce se vor desfășura în următoarea ordine: a) evaluarea psihologică; b) evaluarea nivelului pregătirii fizice; c) examinare
medicală. La fiecare probă eliminatorie participă numai candidații care au fost declarați „admis” la proba anterioară.
Candidații declarați „apt” și „admis” în urma desfășurării tuturor probelor de aptitudini pot participa la concursul pentru ocuparea postului vacant, care constă în parcurgerea unei probe teoretice și a unei probe practice.
Informații suplimentare privind condițiile generale și specifice pentru ocuparea postului, locul, dat a și ora desfășurării
probelor eliminatorii de aptitudini, baremele de promovare a acestora, tematica, precum și data concursului se pot obține la sediul
U.M. 01079 Miercurea Ciuc, str. Harghita nr. 203, jud. Harghita și pe site-ul: www.forter.ro. Persoană de contact: plutonier
Viorel Stoica, tel.: 0266.311.858, fax: 0266.372.075, int. 123.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns